Maasto- ja vesiliikennelain mukainen lupa

Moottoriajoneuvoilla tai vesikulkuneuvolla tapahtuva kilpailu tai harjoitus tarvitsee ympäristönsuojeluviranomaisen luvan.

Lupa tarvitaan toistuviin tai pysyviin toimiin niin maa-alueella kuin järven jäällä. Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Tätä lupaa ei tarvita, mikäli toiminta sijoittuu tätä tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle tai alueelle, johon on myönnetty toiminnalle ympäristölupa.

Lupahakemukseen on liitettävä kartta toiminta-alueesta, maanomistajan kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma siitä, miten mahdolliset maastovauriot on tarkoitus korjata ja alue siivota tapahtuman jälkeen.

Hakemuksen käsittelee ympäristövalvonta.

Lupahakemukset lähetetään kirjaamoon.