Mikä ihmeen kunnan hyvinvointisuunnitelma?

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi kunnan tärkeimpiä tehtäviä. Hyvinvointityön tavoitteena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä, ehkäistä sairauksia ja syrjäytymistä ja vahvistaa osallisuutta. Hyvinvointia ja terveyttä edistetään kaikissa kunnan eri toiminnoissa.

Kunnan hyvinvointityö on lakisääteistä. Kuntalain mukaan kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtiminen on kunnan perustehtävä. Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin, raportoitava tehdyistä toimenpiteistä valtuustolle vuosittain. Näiden lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa (4 vuotta) valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus, joka on kuvaus kunnan hyvinvoinnin tilasta.

Laaja hyvinvointikertomus sisältää erillisen yksityiskohtaisen suunnitelmaosan, jota kutsutaan hyvinvointisuunnitelmaksi. Suunnitelma voi olla joko osana laajaa hyvinvointikertomusta tai kokonaan omana asiakirjana. Hollolassa olemme valinneet jälkimmäisen vaihtoehdon. Hyvinvointisuunnitelman avulla johdetaan, kehitetään ja ohjataan kunnassa tehtävää hyvinvointityötä. Suunnitelman tavoitteena on auttaa tiivistämään kunnan eri palvelualueiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet yhteen asiakirjaan.

Hyvinvointisuunnitelma prosessi ja aikataulu

Hyvinvointisuunnitelman laatimista ja toimenpiteiden valintaa ohjaavat muun muassa voimassa oleva kuntastrategia, laaja hyvinvointikertomus 2017-2020, hyvinvointikyselyn 2020 tulokset sekä kunnan voimassa oleva talousarvio ja käyttösuunnitelma. 

Kuva: Hollolan laaja hyvinvointikertomus 2017-2020 

Jokainen kunnan palvelualue miettii ja kirjaa toimenpiteitä (sekä mittarit ja seuranta) hyvinvointisuunnitelmaan kevään 2021 aikana. Toimenpiteitä voi miettiä ja koota yhteen esimerkiksi työpaikkapalavereissa tai vastaavanlaisissa tilaisuuksissa. Kunnan hyvinvointikoordinaattori on käytettävissä tarvittaessa työn tukena. 

Yhtenä tärkeimpänä tavoitteena koko hyvinvointisuunnitelma prosessin laatimisessa on lisätä ymmärrystä ja tukea jokaisen kunnan työntekijän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamista!

Valtuuston hyväksyttäväksi hyvinvointisuunnitelma viedään loppuvuodesta 2021. 

Hyvinvointiterveisin,

Antti Anttonen

hyvinvointikoordinaattori

Julkaistu: 16.03.2021 10.00