Muistutus ja ilmoitusvelvollisuus

1. Muistutuksen tekeminen varhaiskasvatustoiminnasta Hollolan kunnan alueella
2. Varhaiskasvatuksen henkilöstön ilmoitusvelvollisuus

1. Muistutuksen tekeminen varhaiskasvatuksesta Hollolassa

Lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Mikäli lapsen huoltaja on tyytymätön varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun, kannattaa asian selvittämiseksi ensisijaisesti olla yhteydessä varhaiskasvatuksen henkilökuntaan tai lähiesimieheen. Jos asiat eivät selviä keskustellen, huoltajilla on oikeus tehdä asiasta varhaiskasvatuslain mukainen muistutus toiminnasta vastaavalle lähiesimiehelle tai varhaiskasvatuspäällikölle. Muistutus tehdään kirjallisesti.

Näin teet muistutuksen:
• Lapsen huoltaja laatii muistutuksen lomakkeella. Muistutuksen voi tehdä myös vapaamuotoisesti kirjallisena. Muistutus toimitetaan hollolan kunnan kirjaamoon: Hollolan kunta/Kirjaamo, PL 66, 15871 Hollola tai kirjaamo@hollola.fi. Mikäli muistutuksessa ilmenee arkaluonteisia asioita, esimerkiksi lapsen terveyteen tai tuentarpeeseen liittyen, sähköpostin käyttö ei ole suositeltavaa.
• Muistutuksessa kerrotaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti asia tai asiat, joihin on tyytymätön. Muistutuksen tekemiseen ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian asioiden käsittelyn helpottamiseksi.
• Muistutus käsitellään viimeistään kuukauden kuluessa muistutuksen tekemisestä, ellei kyseessä ole vakiintunut loma-aika, jolloin vastausaika saattaa olla pidempi. Mikäli asian selvittäminen vaatii pidemmän ajan, ilmoitetaan arvioitu käsittelyaika muistutuksen tekijälle. Muistutukseen annetaan perusteltu vastaus, josta selviää, miten asiaa on selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin muistutus on mahdollisesti johtanut.
• Mikäli huoltaja ei ole tyytyväinen saamaansa vastaukseen, hän voi olla yhteydessä vastauksen lähettäjään. Vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla.
• Muistutuksen tekeminen ei vaikuta kuitenkaan oikeuteen kannella asiasta aluehallintovirastolle. Lisätietoja

Mikäli muistutus koskee yksityistä varhaiskasvatusta, tulee muistutus tehdä ensisijaisesti muistutuksen kohteena olevan toimipaikan vastuuhenkilölle.

2. Varhaiskasvatuksen henkilöstön ilmoitusvelvollisuus

Ilmoitusvelvollisuus koskettaa sekä kunnallista että yksityistä varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksen työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa lapsen varhaiskasvatukseen kohdistuvasta epäkohdasta tai mahdollisesta epäkohdan uhasta yksikön lähiesimiehelle. Lähiesimies käynnistää viivytyksettä tarvittavat toimet epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan poistamiseksi ja ilmoittaa asiasta myös varhaiskasvatuspäällikölle. Tarkoituksena on turvata lapsen varhaiskasvatuksen toteutuminen varhaiskasvatuslain edellyttämällä tavalla.