Muita tietoja

Rakennuslupa: Rakennusluvan myöntää kunnan rakennusvalvonta. Kunnan yhteispalvelupiste Piipahluksesta,  saa rakennusluvan hakemista varten tarvittavat lomakkeet sekä ohjeet luvan hakemiseksi. Lomakkeita ja ohjeita löytyy myös rakennusvalvonnan internet-sivuilta.

Tontin rakennuskelpoisuus/perustustapa: Ostaja/vuokraaja vastaa tontin rakennuskelpoisuuden selvittämisestä ja perustustavan valinnasta.

Lohkomiskustannukset: Kunta luovuttaa tontit määräaloina tai itsenäisiksi kiinteistöiksi lohkottuna. Tontin ostaja tai vuokraaja maksaa kunnalle lohkomiskustannukset. Lohkomiskuluina peritään omakoti- ja paritalontonteista valtion kulloinkin voimassa oleva lohkomismaksu sekä maastotyökustannukset 200 euroa, joka sisältää arvonlisäveron. Myös vuokratonteista peritään lohkomismaksu.

Lainhuuto ja vuokraoikeuden kirjaus: Lainhuuto on haettava kuuden (6) kuukauden kuluessa kaupasta, samoin vuokrauksen ollessa kyseessä vuokraoikeuden kirjausta on haettava kuuden (6) kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituksesta. Lisätietoja: Etelä-Suomen maanmittaustoimisto / Lahden toimipiste.

Jätehuolto: Jätteen haltijan (kiinteistön omistaja/haltija) on jätelain nojalla liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Jätteen haltijan on tehtävä jätteenkuljetuksesta sopimus haluamansa kuljetusliikkeen kanssa. Jätehuoltoasioihin voi tutustua Salpakierron kotisivulla. Lisätietoja jätehuollon valvonnan osalta antaa Hollolan kunnan ympäristönsuojelu- ja valvonta sekä jätehuollon järjestämisestä ja jäteasemista Salpakierto.

Vesihuoltolaitoksen liittymismaksu: Kunta tuo tontin rajalle tonttivesijohdon ja viemärin. Perus- ja hulevesien johtaminen ratkaistaan tonttikohtaisesti. Tontin sisäisen tonttivesijohdon, viemärin ja salaojan samoin kuin kaavatiehen liittyvän tonttitien ja ojarummun rakentaminen kuuluu tontin ostajalle/vuokraajalle. Vesihuoltolaitoksen liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisina arvonlisäverottomia.

Veden toimittaja on Lahti Aqua Oy, vaihde p. 03 851 590.

Pihasuunnitelma: Istutukset esitetään rakennuslupa-asemapiirroksessa.

Puusto: Suoritetun harvennushakkuun jälkeen jäljellä olevat kasvavat puut kuuluvat tontinomistajalle.

 

Lisätietoja tonteista:

Sari Korvenmäki  044 780 1443

Lisätietoja:

vesihuoltolaitoksen liittyminen: Lahti Aqua Oy, Matti Suppi 03 851 5930 ja Soile Toivonen 03 851 5928 

muu kuntatekniikka:

Ari Rinkinen  044 780 1453