Muutoksenhaku päätöksiin

Oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus ovat kuntalaisen ja asianosaisen käytössä

Kunnanhallituksen ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään suoraan päätöksestä vastuussa olevalle toimielimelle.

Valtuuston päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella.

Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä asianosainen, eli se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä kunnan jäsen.

Lisätietoja oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen tekemisestä löytyy kuntalain 16 luvusta .

Hallintokantelun voi tehdä kuka tahansa

Hallintokantelulla tarkoitetaan ylemmälle viranomaiselle tai yleistä hallinnon laillisuusvalvontaa harjoittavalle viranomaiselle (valtioneuvoston oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies) tehtyä ilmoitusta siitä, että on tapahtunut virheellinen virkatoimi.

Hallintokantelun voi tehdä kuka tahansa kansalainen. Sille ei ole asetettu määrämuotoja eikä kantelun tekemiselle ole määräaikaa.

Kirjaamo
PL 66 (Virastotie 3)
15871 HOLLOLA
keskus: 03 880 111
kirjaamo(a)hollola.fi