Päätös Hikiä-Orimattila voimajohdon liitosten rajäytystyöstä

Kategoria:
Takaisin

Päätös ympäristönsuojelunlain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt 12.6.2018 päätöksen Empower PN Oy:n ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen tilapäistä melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta. Päätös koskee Hausjärven, Mäntsälän, Kärkölän ja Hollolan kuntien sekä Orimattilan kaupungin alueilla suoritettavia Hikiä-Orimattila 400+110 kV voimajohdon liitosten räjäytystöitä 27.6.-20.12.2018. Räjäytystyö tehdään maanantaista perjantaihin. Toiminnanharjoittaja tiedottaa alueen asukkaita ennen työn aloittamista. Tiedotteessa kerrotaan räjäytystöiden ajoittuminen ja työskentelyajat.

Kuulutus päätöksestä pidetään nähtävillä 13.6.-12.7.2018 Hausjärven kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Keskustie 2-4, Mäntsälän kunnan ilmoitustaululla 13.-30.6.2018 osoitteessa Heikinkuja 4 ja 1.-12.7.2018 Mäntsälän kunnan kirjastossa osoitteessa Urheilutie 4 B, Kärkölän kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Virkatie 1, Orimattilan kaupungin ilmoitustaululla osoitteessa Erkontie 9 ja Hollolan kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Virastotie 3. Päätös on nähtävänä kuulutusaikana edellä mainituissa osoitteissa sekä Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa osoitteessa Kirkkokatu 12, Lahti.

Kunnanvirasto on suljettu 2.7.-27.7.2018. Nähtävillä olevien kuulutusasiakirjojen lukemisesta sulkuaikana voi sopia kunnan kirjaamon kanssa, klo 8-15, puhelinnumero 044 780 1364.

Ympäristönsuojelulain 191 §:n mukaan valitusoikeus tähän päätökseen on sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiölllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ja muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
 

Lahdessa 12. kesäkuuta 2018
HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue