Palveluverkkoratkaisun käsittely siirtyy vuodelle 2020

Kategoria:
Takaisin

Talouden tasapaino-ohjelma taustalla 

Hollolan kunnanvaltuuston 17.6.2019 talouden tasapainottamista koskevan päätöksen mukaan kunnan hyvinvointivaliokunnalle annettiin tehtäväksi laatia aikataulutettu kokonaisesitys hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkosta vuoteen 2024. Tällöin linjattiin, että valtuusto tekee päätökset palveluverkosta viimeistään keväällä 2020.Tasapaino-ohjelman taustalla on kunnan talouden tilan heikentyminen. 

Palveluverkkoehdotus ei sisälly talousarvioon

Hollolan kunnan vuoden 2020 ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman valmistelun yhteydessä on valmisteltu palveluverkkoesitystä, joka perustuu valtuuston kesäkuussa tekemään päätökseen.

Palveluverkkoesityksellä pyritään varautumaan väestörakenteessa tapahtuviin muutoksiin. Tällä tarkoitetaan väestön ikääntymistä sekä merkittävää syntyvyyden laskua, jonka johdosta oppilasmäärän ennustetaan vähentyvän merkittävästi. Oppilasmäärän vähentyminen puolestaan vähentää valtionosuuksia samanaikaisesti, kun ikääntymisen tuomat kustannukset kasvavat. Tämä tarkoittaa nykyisen palveluverkon tarkastelua suhteessa tarpeisiin sekä kunnan taloudellisiin resursseihin. 

Palveluverkkoesitystä ei aiemmasta tavoitteesta poiketen tuoda käsittelyyn kuitenkaan vielä talousarviovaiheessa. Tämä tarkoittaa sitä, että palveluverkkoehdotus ei sisälly kunnanjohtajan 7.11.2019 antamaan talousarvioesitykseen, jota kunnanhallitus käsittelee kokouksessaan 11.11.2019.

Palveluverkkoesityksen vaikutuksia tulee arvioida kokonaistaloudellisuuden näkökulmasta, mikä tarkoittaa esityksen vaikutusten arviointia sekä käyttötalouden eri kustannuserien, investointien sekä rahavirtatarkastelun huomioimista osana vaikutusten arviointia. Tätä arviointia on syytä vielä täsmentää. Tavoitteena on, että arviointi on tehty tammikuun loppuun mennessä. 

Hollolassa 6. marraskuuta 2019
 

Hollolan kunnan johtoryhmä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja
Hanna Hurmola-Remmi, talousjohtaja
Heli Randell, elinvoimajohtaja
Minna Hutko, henkilöstöpäällikkö

Julkaistu: 06.11.2019 09.32