Palveluverkkoselvitys: Perusopetus ja varhaiskasvatus tiivistyy suhteessa väestön kehitykseen – palvelunlaadusta ei tingitä

Takaisin

Valtuusto on hyväksynyt 17.6.2019 Hollolan kunnan talouden tasapaino-ohjelman linjaukset, johon sisältyi toimeksianto kunnan hyvinvoinnin palvelualueelle laatia aikataulutettu kokonaisesitys palveluverkosta vuoteen 2024 asti. Hyvinvointivaliokunta tekee esityksen palveluverkkomuutoksesta kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, joka päättää asiasta 17.2.2020.

Palveluverkkoesityksellä pyritään reagoimaan oppilasmäärän merkittävään vähenemiseen sekä siitä johtuvaan valtionosuuksien supistamiseen ja investointipaineisiin. Kokonaisvaikutuksia on tarkistettu hyvinvoinnin- ja elinvoiman palvelualueiden sekä konsernipalvelujen yhteensovitettujen tarkastelujen pohjalta, joihin sisältyvät mm. kaavoitus, investoinnit, talousanalyysit sekä väestön sijoittumisanalyysit suhteessa palveluverkkoon.

Hyvinvointivaliokunnan ehdotus palveluyksiköiden muutoksiin on seuraava:

  • 1.8.2020: Hiekkalinnan päiväkoti yhdistyisi Salpakankaan päiväkotiin ja toiminta kiinteistössä päättyisi. Samalla myöskin tarve ko. kiinteistön peruskorjaamiselle poistuisi
  • 1.8.2020: Paimelan koulu ja päiväkoti yhdistyisi Kalliolan kouluun ja päiväkotiin ja toiminta kiinteistössä päättyisi.
  • 1.8.2022: Hälvälän koulu yhdistetään Tiilikankaan ja Salpakankaan kouluihin ja Hälvälän koulun toiminta päättyisi.
  • 1.8.2025: Tiilikankaan koulu yhdistetään Salpakankaan kouluun ja Tiilikankaan koulun toiminta päättyisi.

Esityksestä on pidetty neljä erillistä kuntalaisten kuulemistilaisuutta sekä lehti-ilmoituksella pyydetty kirjallista palautetta.

Vuoden 2020 talousarviovalmistelujen ja palveluverkkoesityksen yhteydessä on arvioitu eri vaihtoehtoja kulurakenteen pienentämiseksi. Vaihtoehtoja on hyvin vähän ilman, että puututaan kaikkein olennaisimpaan eli toiminnan resurssointiin. Käytännössä tämä tarkoittaisi ryhmäkokojen merkittävää nostoa nykyisestä tasosta ja tukipalveluiden heikentämistä. Näillä toimilla olisi huomattava vaikutus palvelun laadun sekä tuottamisen toimintaedellytysten heikentymiseen. Valmistelun yhteydessä keskeiseksi linjaksi vahvistui, että palvelun laadun eli kasvatuksen ja oppimisen elementtien turvaaminen korostaa lasten edun ensisijaisuutta sekä ehkäisee niitä merkittäviä riskejä, jotka palvelun laatua heikentämällä väistämättä seuraisivat.

Palveluverkkoesityksen vaikutukset kuntalaisten arkeen

Palveluverkon tiivistyminen mahdollistaa aiempaa paremmin iltapäivätoiminnan kehittämistä yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Yhdessä koulukuljetusten kehittämisen kanssa on pyrkimyksenä tarjota lapselle vaihtoehdon iltapäivätoimintaan riippumatta lapsen koulukuljetustarpeesta. Yksiköiden määrän vähentyessä on iltapäivätoimintaa toteutettavissa laajemmalle käyttäjäkunnalle ja kuljetussuuntien keskittyessä voidaan lähes samoilla resursseilla tarjota kuljetus myös iltapäivätoiminnan jälkeen.

Palveluverkkoesityksessä luovuttaviksi esitettyjen kiinteistöjen osalta salien poistuma tarkoittaa käytännössä n. 200 kuukausittaisen varauksen vähenemää. Toisaalta se tulee tehostamaan jäljelle jäävien salitilojen käyttöä, joiden käyttöaste ei ole täysin täyttynyt. Todennäköistä kuitenkin on, että salitilojen käyttöä on tarpeen priorisoida.

Palveluverkkoesityksellä ei ole suoraa vaikutusta kunnan organisaatioon, vaan muutokset ovat oletettavia ensisijaisesti lapsimäärän vähenemisen myötä. Ennakkoarviona voidaan todeta, että henkilöstön määrä tulee kokonaisuutena lapsimäärän myötä vähenemään niin varhaiskasvatuksen kuin perusopetuksen osalta. Tilanteeseen on varauduttu pääosin virkojen määräaikaisuuksilla ja eläköitymisen kautta.

Ympäristövaikutusten osalta muutosesitys on käytännössä kunnan näkökulmasta neutraali. Kiinteistöt jäävät kunnan kuormituksesta pois, mutta toisaalta joukkoliikenteen kuormitus ja käyttö kasvaa. Lähtökohtana on kehittää koulukuljetusten käytettävyyttä ja laajentamista mahdollistamalla kuntalaisille myös koululaisliikenteen reittien käyttö, mikä onnistuneesti toteutuessaan vähentäisi yksityisautoilua.

Taloudelliset vaikutukset ovat lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä merkittävät ja hillitsevät hyvinvoinnin palvelualueen kulurakenteen kasvua ja investointitarpeita. Kokonaisuudessaan palvelutarjonta ja edellytykset palvelutarpeen tuottamiseen sekä mahdollisiin toiminnallisiin muutoksiin säilyvät hyvällä tai jopa erinomaisella tasolla, niin maakunnalliselta kuin kansalliseltakin tasolta tarkasteltuna. Hollolan kouluverkko koostuu tiloista, joista 75 % on uusia tai lähes uusia. Toimintaedellytysten turvaaminen on välttämätöntä, koska lähitulevaisuudessa toiminnalta edellytetään kykyä vastata kehittyviin ja muuttuviin hyvinvoinnin ennaltaehkäisy- ja kehitystarpeisiin.

Julkaistu: 30.01.2020 15.36