Perusopetus ja koulut

Perusopetus on perusopetuslain säätelemää opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta.

Jokainen Suomessa vakinaisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. Tämä koskee myös Suomessa vakituisesti asuvia maahanmuuttajataustaisia lapsia.

Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun peruskoulun 1.-9. luokat on suoritettu tai kun koulun aloituksesta on kulunut kymmenen vuotta. Oppivelvollisuus jatkuu aina lukuvuoden loppuun asti sinä lukuvuonna, jona nuori täyttää 17 vuotta. Oppivelvollisuus ei siis pääty 17-vuotispäivänä.

Jos lapsen vamman tai sairauden vuoksi on ilmeistä, ettei perusopetuksen tavoitteita pystytä saavuttamaan yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus jo 6-vuotiaana ja kestää 11 vuotta.

Kunnalla on yhteinen opetussuunnitelma, jota täydennetään koulukohtaisilla lukuvuosisuunnitelmilla. Opetussuunnitelmasta ja koulukohtaisista lukuvuosisuunnitelmista käy ilmi koulun tehtävä, toiminta-ajatus, mahdolliset painotukset, tuntijako, oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä opetuksen ja oppimisen arviointi.

Alkuluokkatoiminta

Alkuluokkatoiminta Hollolassa on esi- ja alkuopetuksen suunniteltua päivittäistä työskentelyä yhteisessä oppimisympäristössä.

Lapsiryhmässä työskentelevät esiopettaja ja luokanopettaja, tarvittaessa lastenhoitaja ja/tai koulunkäyntiavustaja ja osan aikaa erityisopettaja moniammatillisena tiiminä.

Alkuluokassa eskarilainen kasvaa koululaiseksi ikäistensä joukossa koululaisten mallia seuraten. Lapsi jatkaa mahdollisuuksien mukaan eka- ja tokaluokkalaisena tuttujen aikuisten ja lasten kanssa. Hän saa tarvittaessa yksilöllistä tukea oppimiseen ja kasvuun.

Toiminta perustuu esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmaan, se on toiminnallista ja leikinomaista.

Toiminta tapahtuu erilaisissa lapsen oppimista ja leikkiä tukevissa toimintaympäristöissä ja se toteutuu erilaisissa ja erikokoisissa ryhmissä.

Hollolassa alkuluokkien lapsiryhmät muodostetaan vuosittain lapsimäärän ja tilojen mukaan alueellisesti ja yksikkökohtaisesti.

Painotettu opetus

Painotettuun opetukseen pyritään soveltuvuuskokeella.

Salpakankaan koulu tarjoaa musiikkipainotteista opetusta 3.-9. luokkalaisille. Luokka on yleisopetuksen opetusryhmä, jossa oppilailla on 1-3 vuosiviikkotuntia enemmän musiikin opetusta kuin muilla opetusryhmillä.

Heinsuon koulu järjestää liikuntapainotteista opetusta 5.-9. luokkalaisille. Luokka on yleisopetuksen opetusryhmä, jossa oppilailla on pääosin 2 viikkotuntia enemmän liikunnan opetusta pakollisissa aineissa kuin muilla opetusryhmillä.