Perusopetus ja koulut

Perusopetus on perusopetuslain säätelemää opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta.

Jokainen Suomessa vakinaisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. Tämä koskee myös Suomessa vakituisesti asuvia maahanmuuttajataustaisia lapsia.

Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun peruskoulun 1.-9. luokat on suoritettu tai kun koulun aloituksesta on kulunut kymmenen vuotta. Oppivelvollisuus jatkuu aina lukuvuoden loppuun asti sinä lukuvuonna, jona nuori täyttää 17 vuotta. Oppivelvollisuus ei siis pääty 17-vuotispäivänä.

Jos lapsen vamman tai sairauden vuoksi on ilmeistä, ettei perusopetuksen tavoitteita pystytä saavuttamaan yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus jo 6-vuotiaana ja kestää 11 vuotta (ns. pidennetty oppivelvollisuus).

Jokaisella koululla on oma opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmasta käy ilmi koulun tehtävä, toiminta-ajatus, mahdolliset painotukset, tuntijako, oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä opetuksen ja oppimisen arviointi.

Alkuluokkatoiminta

Alkuluokkatoiminta Hollolassa on esi- ja alkuopetuksen suunniteltua päivittäistä työskentelyä yhteisessä oppimisympäristössä.

Lapsiryhmässä työskentelevät esiopettaja ja luokanopettaja, tarvittaessa lastenhoitaja ja/tai koulunkäyntiavustaja ja osan aikaa erityisopettaja moniammatillisena tiiminä.

Alkuluokassa eskarilainen kasvaa koululaiseksi ikäistensä joukossa koululaisten mallia seuraten. Lapsi jatkaa mahdollisuuksien mukaan eka- ja tokaluokkalaisena tuttujen aikuisten ja lasten kanssa. Hän saa tarvittaessa yksilöllistä tukea oppimiseen ja kasvuun.

Toiminta perustuu esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmaan, se on toiminnallista ja leikinomaista.

Toiminta tapahtuu erilaisissa lapsen oppimista ja leikkiä tukevissa toimintaympäristöissä ja se toteutuu erilaisissa ja erikokoisissa ryhmissä.

Hollolassa alkuluokkien lapsiryhmät muodostetaan vuosittain lapsimäärän ja tilojen mukaan alueellisesti ja yksikkökohtaisesti.

Painotettu opetus

Peruskoulut voivat painottaa opetuksessaan tiettyjä oppiaineita. Painotettuun opetukseen pyritään soveltuvuuskokeella

Salpakankaan koulu tarjoaa musiikkipainotteista opetusta 3.-9. luokkalaisille

Yläkoulu järjestää liikuntapainotteista opetusta 7.-9. luokkalaisille

Joustava perusopetus (JOPO)

Joustavassa perusopetuksessa opiskellaan 9. luokalla vuorotellen koulussa ja työpaikalla

Luokan kanssa työskentelee opettajan lisäksi avustaja/ohjaaja

JOPO-luokalle voivat hakea 8. luokkalaiset, jotka haluavat tukea oppivelvollisuuden loppuun saattamiseksi