Pohjavesialueet Hollolassa

Hollolan alueella on laajat ja erinomaiset pohjavesivarat, jotka sijoittuvat suurimmaksi osaksi I Salpausselän reunamuodostumalle sekä siihen liittyviin pitkittäisharjuihin. Pohjavesialue on rajattavissa oleva alue, jolla pohjavettä muodostuu ja esiintyy runsaasti. 

Hollolan pohjavesialueet

Hollolan alueella on yhdeksän vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta (1-luokka) sekä 15 vedenhankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta (2-luokka). Hollolan luokiteltujen pohjavesialueiden antoisuus eli arvioitu päivittäin muodostuvan pohjaveden määrä on yhteensä 69 500 m³/d. Saammekin nauttia raikkaasta pohjavedestä talousvetenämme, mikä ei ole itsestään selvää Suomessakaan. Lisäksi Hollolasta johdetaan vettä Lahteen sekä kriisitilanteessa myös pääkaupunkiseudun tarpeeseen eli Hollolan pohjavesialueilla on seudullisen vedenhankinnan lisäksi laajempaa valtakunnallista merkitystä. Hollolan pohjavesialueilta vettä otetaan nykyisin vesihuollon käyttöön noin 9 000 m³/d eli 13 % kokonaisantoisuudesta.

Hollola kuuluu Salpausselkä Geopark -alueeseen, jonka pohjavesimuodostumat ovat valtakunnallisesti merkittäviä. Esimerkiksi Kukonkoivu-Hatsinan pohjavesialue ensimmäisen Salpausselän kätköissä on Suomen suurimpia. Pääosa pohjavesistä purkautuu edelleen esim. kirkasvetisinä lähteinä ympäristöön. Lähteiden luonnontilaisuus on monin paikoin harvinaistunut, mutta onneksi meillä Hollolassa sellaisia vielä löytyy useampia merkittäviä kohteita. Tämän vuoksi Hollolan kolme laajaa pohjavesialuetta on saanut ns. E-luokituksen, eli niiden alueilla on suojeltuja luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia pohjavedestä suoraan riippuvaisia merkittäviä pintavesi- ja maaekosysteemeitä (esim. lähde, lähdepuro, lähdelampi tai lähdevaikutteinen suo).

Puhtaat pohjavedet ovat aarre, joita on tarpeen suojella

Meidän kaikkien tulee olla tarkkoina, mitä maaperään ja sitä kautta pohjavesiin päästämme. Pohjavesi on herkkä likaantumaan sen puhdistaminen voi olla joko mahdotonta, erittäin kallista ja/tai vuosikymmeniä kestävää. Suojelemalla arvokkaita pohjavesiämme voimme jatkossakin nauttia puhtaasta juomavedestä ja kauniista lähdeympäristöistämme. Linkeistä löydät mm. Hollolan ympäristönsuojelu- ja rakennusmääräykset sekä hyviä yleisesitteitä "Tarkkana siellä pohjavesialueella":

  • Kotitaloudet
  • Lämmitysjärjestelmät
  • Maankäyttö
  • Maatalous
  • Pienteollisuus
  • Paino- ja printtiversiot

Kunnan työkaluna on pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, jonka päivitys valmistui syksyllä 2021. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on ohje, jota sovelletaan kuntatasolla mm. maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä lupakäsittelyissä. Suojelusuunnitelman liitteenä on toimenpideohjelma, johon on listattu käytännön toimia  pohjaveden tilan parantamiseksi ja suojelemiseksi.