Poikkeamistoimivalta siirtyi kunnille 1.4. alkaen

Kategoria:
Takaisin

Poikkeamistoimivallan siirtoa koskeva maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutos 196/2016) tuli voimaan 1.4.2016.

Lain muutos tarkoittaa, että aikaisemmin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY- keskus) toimivaltaan kuuluneet poikkeamisasiat ratkaistaan jatkossa kunnassa.

Kunnille siirtyvät lain muutoksella poikkeamishakemukset seuraavissa asioissa:

  • Uuden rakennuksen rakentaminen ranta-alueella, jolla ei ole voimassa MRL 72 §:n 1 momentissa tarkoitettua kaavaa
  • Vähäistä suurempi poikkeaminen asemakaavassa osoitetusta tontti- tai rakennuspaikkakohtaisesta kokonaisrakennusoikeudesta taikka vähäistä suuremman rakennusoikeuden osoittamisesta alueelle, jolle asemakaavassa ei ole osoitettu rakennusoikeutta
  • Poikkeaminen rakennuksen suojelua koskevasta kaavamääräyksestä
  • Poikkeaminen MRL:n 53 §:n 3 momentissa tarkoitetusta asemakaavan hyväksymisestä johtuvasta rakennuskiellosta siirtyvät kunnille.

 

Alueellinen poikkeamistoimivalta, jonka soveltamisalaa on laajennettu koskemaan myös asemakaava-alueella olemassa olevan liike- tai toimistorakennuksen tilojen muuttamista asuinkäyttöön tai muuhun ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaan käyttöön, siirtyy myös kunnille. 

On tärkeää huomata, että lainmuutoksen yhteydessä poikkeamisen edellytykset eivät muutu (MRL 171 §). Poikkeaminen ei voi koskea jatkossakaan merkittävää rakentamista. Poikkeamisharkinnassa on varmistuttava, että laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Samoin on muistettava, että poikkeamispäätösten perusteleminen hallintolain tarkoittamalla tavalla on välttämätöntä myös tilanteissa, joissa poikkeamisen edellytykset katsotaan täyttyvän. 

Toimivallan siirrolla kunnille ei ole vaikutusta vähäisen poikkeamisen soveltamisalaan. 

Kunnan on edelleen pyydettävä ELY- keskuksen lausunto tietyissä tilanteissa ja ELY- keskuksella on jatkossakin valitusoikeus.

Julkaistu: 14.04.2016 15.25