Pöytäkirjojen ja päätösten nähtävilläolo

Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenille

Valtuuston, kunnanhallituksen, elinvoimavaliokunnan, valvontajaoston, sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan sekä ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirjat niihin liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.
Ennen pöytäkirjan julkaisemista kunnan verkkosivuilla pöytäkirjasta poistetaan salassa pidettävät tiedot.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Lahden kaupungin organisaatiossa toimivien

Lahden seudun joukkoliikennelautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa osoitteessa http://www.lahti.fi Heinolan, Lahden ja Orimattilan kaupunkien sekä Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Kärkölän, Padasjoen ja Sysmän kuntien osalta sekä sähköisesti Lahti-Pisteessä, Kirkkokatu 31, Lahti.

Lahden seudun jätelautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa osoitteessa http://www.lahti.fi Heinolan, Lahden ja Orimattilan kaupunkien sekä Asikkalan, Hollolan, Kärkölän, Padasjoen ja Sysmän kuntien osalta sekä sähköisesti Lahti-Pisteessä, Kirkkokatu 31, Lahti.

Hollolan kunta
Virastotie 3
15870 Hollola
kirjaamo(a)hollola.fi