Rakennus- ja toimenpidelupapäätös

Lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen.

Julkipanoilmoitus on Hollolan kunnanviraston ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla sähköisellä ilmoitustaululla muutoksenhakuun oikeuttavan ajan.

Lupapäätös toimitetaan hakijalle tarvittavien liitteiden kera. Lupapäätös tai sen jäljennös toimitetaan lisäksi asetuksella säädettäville viranomaisille ja niille, jotka ovat siitä huomauttaneet tai erikseen pyytäneet.

Lupapäätöksessä on muutoksenhakua koskeva ohje eli valitusosoitus tai ohje oikaisun tekoon. Muutoksenhaku on tehtävä ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa.

Työmaavalvonta

Rakennushankkeen alullepanija vastaa hankkeen toteutuksesta ja laadusta. Myös rakennustyön jokapäiväinen valvonta kuuluu hankkeeseen ryhtyneelle. Rakennusvalvonta valvoo katselmuksissa, että rakennushankkeeseen ryhtynyt täyttää edellä kuvatun huolehtimisvelvollisuutensa.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on oltava hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen.

Lisäksi on huolehdittava siitä, että rakennushankkeessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat ja että muillakin rakennushankkeessa toimivilla on heidän tehtäviensä vaativuus huomioon otettuna riittävä asiantuntemus ja ammattitaito.