Rakennusjärjestys ja maksut

Maankäyttö- ja rakennuslain, -asetuksen ja muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi kunnassa on noudatettava rakennusjärjestyksen määräyksiä.

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallista rakentamista koskevia seikkoja.

Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty (MRL 14 §).

Asiointitavat

Puhelin
Toimisto

Tuottaja

Hollolan kunta

Yhteyshenkilöt

Valo Jouko, rakennustarkastaja
044 780 1452
Eklund Jari, rakennustarkastaja
044 780 1463
Rekola Timo, rakennustarkastaja
044 780 1465
Krigsman Jaana, rakennuslupasihteeri
044 780 1446