Rakennusrasitteet

Rakennusluvassa voidaan edellyttää rasitteen perustamista.

Rasite tarkoittaa kiinteistön oikeutta käyttää tai vastaavalla tavalla hyödyntää toista kiinteistöä. Rakennusrasite haetaan Maanmittauslaitokselta.

Tonttia tai rakennuspaikkana olevaa kiinteistöä varten voidaan perustaa toista kiinteistöä rasittava pysyvä oikeus rakennuksen tai rakennelman käyttämiseen tai niihin verrattavaan toimenpiteeseen (rakennusrasite).

Rasitteen perustaminen edellyttää, että asianosaiset sopivat siitä kirjallisesti. Rakennusrasite voidaan perustaa kunnan tai sen laitoksen tarpeita varten taikka yhdyskuntateknistä rakentamista varten siinäkin tapauksessa, että rasiteoikeus ei liity tonttiin tai rakennuspaikkana olevaan kiinteistöön (maanrakennuslaki 158 §).