Roskaantumiset

Jätelaki (646/2011) kieltää roskaamisen. Hollolan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo alueellaan jätelakia.

Jätelain 72 §:n mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto).

Siivoamisvelvollisuus on ensisijaisesti roskaantumisen aiheuttajalla ja toissijaisesti kiinteistön haltijalla/omistajalla. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä siivoamisvelvollisen täyttämään velvollisuutensa. Roskaamisesta voidaan rangaista esimerkiksi sakottamalla.

Roskaamisesta tai muusta ympäristöhaitasta voi ilmoittaa Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sähköisen palautepalvelun kautta (Sähköinen asiointi > Tee ilmoitus sähköisesti), puhelimitse tai sähköpostilla. Viranomainen harkitsee ilmoitettujen asioiden käsittelytarpeen aina tapauskohtaisesti. Käsittelyyn otetaan asiat, jotka koskevat säännöllisen valvonnan kohteita. Muut asiat käsitellään pikaisesti, jos ne koskevat pohjavesialueille sijoittuvaa haittaa, merkittävää määrää vaarallisia jätteitä tai terveysvaaraa aiheuttavia ympäristöhaittoja. Lisäksi laajalle ulottuviin haittoihin, tai jos tilanteessa on riski haitan laajenemisesta, pyritään puuttumaan mahdollisimman nopeasti. Muut ilmoitukset käsitellään resurssien mukaan työtilanteen niin salliessa.

Viihtyvyyshaittoja koskevia valvonta-asioita käsitellään vain haitankärsijän kirjallisesta vireillepanosta, joka tulee toimittaa kunnan kirjaamoon sähköpostitse tai postitse. 

Vireillepanoasiakirjassa tulee olla esitettynä kuvaus haitasta ja sijainnista, vaatimus asiassa, perustelut sekä ilmoittajan yhteystiedot. Kun vireillepano koskee melu-, savu- tai hajuhaittaa, tulee ilmoituskirjelmään liittää mukaan melu-/savu-/hajupäiväkirja ainakin kuukauden ajalta (ajankohdat, kuvaus haitan voimakkuudesta, onko haitta havaittavissa sisällä vai ulkona). Päiväkirja tarvitaan selvitystyön pohjaksi, jotta ympäristövalvonta voi arvioida haitan laatua ja voimakkuutta.