Roskaantumiset

Jätelaki (646/2011) kieltää roskaamisen. Hollolan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo alueellaan jätelakia.

Lain  72 §:n mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylättyä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä. Lain mukaan ympäristöön ei myöskään saa päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaan vaaraa tai haittaa.

Roskaamista ei saa tehdä omalla eikä muiden omistamilla mailla. Roskaamista on myös puutarhajätteiden kasaaminen esim. puistoihin tai metsiin.

Siivoamisvelvollisuus on ensisijaisesti roskaantumisen aiheuttajalla ja tämän jälkeen kiinteistön omistajalla. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä siivoamisvelvollisen täyttämään velvollisuutensa. Roskaamisesta voidaan rangaista esimerkiksi sakottamalla.

Roskaamisesta tai muusta ympäristöhaitasta voi ilmoittaa Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sähköisen palautepalvelun kautta (Sähköinen asiointi > Tee ilmoitus sähköisesti), puhelimitse tai sähköpostilla. Viranomainen harkitsee ilmoitettujen asioiden käsittelytarpeen aina tapauskohtaisesti. Käsittelyyn otetaan asiat, jotka koskevat säännöllisen valvonnan kohteita. Muut asiat käsitellään pikaisesti, jos ne koskevat pohjavesialueille sijoittuvaa toimintaa, merkittävää määrää vaarallisia jätteitä tai terveysvaaraa aiheuttavia ympäristöhaittoja. Lisäksi laajalle ulottuviin haittoihin, tai jos tilanteessa on riski haitan laajenemisesta, pyritään puuttumaan mahdollisimman nopeasti. Muut ilmoitukset käsitellään työtilanteen niin salliessa.

Viihtyvyyshaittoja koskevia valvonta-asioita käsitellään vain haitankärsijän kirjallisesta vireillepanosta, joka tulee lähettää osoitteeseen Hollolan valvontajaosto, PL 66, 15781 Hollola tai kirjaamo(at)hollola.fi.