Ruoppaus ja niitto

Koneellisesti suoritettavasta
- vesistön ruoppauksesta,
- ruoppausmassojen läjityksestä,
- rannan täyttämisestä ja
- vesikasvien niitosta
on vähintään kuukautta ennen toimenpiteiden aloittamista ilmoitettava Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus).

Kun ruoppausmassan määrä ylittää 500 m3, on kyseessä luvanvarainen vesitaloushanke, johon lupaa haetaan aluehallintovirastolta (AVI).

Ruoppausta suunniteltaessa kannattaa tarkistaa kohteen kaavamääräykset sekä selvittää alueen mahdolliset luonnonsuojelualueet.

Sähköinen ruoppaus- ja niittoilmoituslomake

Ruoppaus- ja niittoilmoituksen tekeminen ELY-keskuksen verkkosivuilla

Tietoa vesiluvista ja -ilmoituksista ympäristöhallinnon sivuilla

Ympäristö.fi, vesilupa ja ilmoitukset

Tietoa vesiluvan hakemisesta Aluehallintoviraston (AVI) sivuilla

Aluehallintovirasto, vesilupa