Salpakankaan teollisuusalueen hulevesikysely

Takaisin

Salpakankaan yritysalueella on todettu olevan tarve selvittää kiinteistöjen vastuulla olevaa hulevesien hallintaa ja johtamista omilla tonteillaan.

Parkkipaikan hulevedet

Salpakankaan yritysalueen hulevesitilanteen selvittämiseksi ja tarpeellisten toimenpiteiden kartoittamiseksi on avattu kysely, johon pääsee vastaamaan 31.10.2021 asti. Vastaamalla kyselyyn voitte antaa arvokasta tietoa suunnitteluun, vaikuttaa toimenpiteisiin ja niiden kohdentamiseen.

Salpakankaan yritysalue sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella, jolla puhtaat sade- ja kuivatusvedet tulisi ensisijaisesti imeyttää maahan kiinteistöllä. Lievästi likaiset esim. liikenne-, pysäköinti- ja logistiikka-alueilta kerääntyvät hulevedet tulisi johtaa mahdollisen käsittelyn ja/tai viivytyksen jälkeen vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin tai muuhun kunnan hulevesijärjestelmään (avo-ojat, hulevesialtaat tms.).

Koska hulevesijärjestelmästä vedet johdetaan sellaisenaan ympäristöön, kiinteistöjen ja toiminnanharjoittajien vastuulla on huolehtia, ettei hulevesien joukkoon joudu roskia, öljyä tai muita haitta-aineita. Esimerkiksi ajoneuvojen, veneiden, koneiden yms. huolto ja pesuaineilla pesu tulee Hollolan ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti suorittaa pohjavesialueilla tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, josta pesuvedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivon tai muun käyttötarkoitukseen soveltuvan laitteiston kautta yleiseen jätevesiviemäriin tai muuhun hyväksyttyyn jätevesien puhdistusjärjestelmään.

Salpakankaan yritysalueella hulevesiä joutuu myös ilman erillistä lupaa jätevesiviemäriin, mikä on nykylainsäädännön mukaisesti kiellettyä ja aiheuttaa ongelmia ja ylimääräisiä kustannuksia viemäriverkostoissa, pumppaamoilla sekä jätevedenpuhdistamolla. Tällaisten ongelmakohtien selvittämiseksi tullaan alueen viemäriverkostoa tarkastamaan myöhemmin mm. savukokeiden avulla. Alueen vesi- ja viemäriverkostot on tarpeen saneerata lähivuosia ja viimeistään siinä vaiheessa kiinteistöt velvoitetaan erottelemaan hulevedet jätevesiviemäristä ja liittymään rakennettuun hulevesiviemäriin Hollolan vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen mukaisesti.

Hollolan kunta kehottaa Salpakankaan teollisuusalueen kiinteistöjä selvittämään, miten kiinteistön vastuulla oleva hulevesien hallinta ja johtaminen on omalla tontilla järjestetty. Alueen yrityksiä ja kiinteistönomistajia lähestytään aiheesta kirjeitse. Myös kaikki muut halukkaat voivat vastata kyselyyn.   

Hulevesien asianmukaisella hallinnalla voidaan ehkäistä hulevesistä aiheutuvia haittoja esim. tulvia, rakennusten kosteusvaurioita tai hulevesien sisältämien haitta-aineiden heikentäviä vaikutuksia pohjavesien tai purkuympäristön/-vesistöjen laatuun. Ilmastonmuutoksen ja sään ääri-ilmiöiden yleistymisen myötä hulevesien hallinnan tärkeys korostuu.

Lisätietoja: 

Vesihuoltopäällikkö Riikka Johansson, riikka.johansson@hollola.fi

Ympäristösihteeri Kirsi Järvinen, Kirsi.M.Jarvinen@hollola.fi

Johtava rakennustarkastaja Pekka Laitinen, pekka.laitinen@hollola.fi

Lisätietoja:

https://www.hollola.fi/hulevedet

https://www.hollola.fi/ymparistonsuojelumaaraykset

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Pohjaveden_suojelu/Esitteet/Pienteollisuus

Julkaistu: 24.09.2021 11.40