Sopeuttamisen monet ulottuvuudet

Kunnassa toteutettavien talouden sopeuttamistoimien ohella Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä ollaan välttämättömien, kiireellisten talouden tervehdyttämistoimen äärellä. Niiden onnistumisella on iso merkitys Hollolan kunnalle, merkitseehän sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus mittavaa osaa kunnan budjetissa.

Vallitseva taloustilanne ja sen ennustettavissa oleva kehitys vaatii vastuullisia, määrätietoisia toimenpiteitä. Pelkkä kaavamainen säästökohteiden määrittely ei nyt riitä, vaan tarvitaan samanaikaisesti toimintojen tehostamista ja tuottavuuden parantamista sekä oikein kohdistettuja rakenteellisia uudistuksia.  Ilmeistä on, että tarvitaan sekä nopeasti vaikuttavia toimia talouden oikaisemiseksi, mutta myös pitemmän tähtäimen kehittämistoimia nykyistä integroidumman palvelumallin rakentamiseksi.

Kunnan tulee seurata hyvinvointiyhtymän sopeutustoimia

Sosiaali- ja terveydenhuollon sopeuttamistoimia on välttämätöntä tarkastella aina myös palveluja käyttävien kuntalaisten näkökulmasta. Kunnan vetovoiman kannalta hyvin toimivat peruspalvelut tunnistetaan yleisesti tärkeiksi, joten hyvinvointiyhtymän sopeuttamistoimia on välttämätöntä seurata kunnassa tarkoin.

Yhdenvertaisuus ei saa vaarantua missään ryhmässä

Jokainen kuntalainen odottaa saavansa esimerkiksi terveyden- ja sairaanhoitoa ja sosiaalipalveluita sekä ympäristöterveydenhuollon palveluita yhdenvertaisesti. Palvelujen käyttäjien joukossa on myös ryhmiä, joiden tilapäisesti tai pysyvästi muita heikompi toimintakyky asettaa haasteita yhdenvertaisuuden toteutumiselle. Palvelurakenteet, palvelumallit ja toimintatavat saattavat olla sellaisia, että ne eivät tarpeeksi ota huomioon käyttäjien heikentynyttä toimintakykyä tai ne edellyttävät sellaista omatoimisuutta, johon he eivät kykene. Tällaisiin ryhmiin voivat kuulua esimerkiksi hyvin iäkkäät henkilöt, muistamattomat henkilöt, liikuntarajoitteiset, syrjäytyneet henkilöt, eri syistä vammaiset henkilöt ja henkilöt, joiden toimintakykyä fyysinen tai psyykkinen sairaus heikentää. Heidän osaltaan on syytä varmistua sopeuttamistoimia suunniteltaessa ja toteutettaessa, että tärkeiden palvelujen käytölle ei muodostu ylivoimaisia esteitä.

Hyvin peruspalveluin kilpaillaan asukkaista

Kuntatasolla, lähellä ihmisiä tuotettavat, hyvin toimivat peruspalvelut ovat tärkeitä. Ne ovat osaltaan merkittävä vetovoimatekijä kilpailtaessa uusista asukkaista, mutta osaltaan tärkeitä myös tilanteessa, jossa harkitaan muuttoa muualle. Siten perustason sosiaali- ja terveyspalvelujen merkitys koko palvelukokonaisuuden toimivuuden kannalta on tärkeää tiedostaa edessä olevissa hyvinvointiyhtymän sopeuttamistoimien valmistelussa ja toteuttamisessa.

Säästökohteet tärkeysjärjestykseen

Kuntalaisen kannalta oleellista on tärkeiden palvelujen saaminen ajallaan hänen niitä tarvitessaan ja sujuva palvelutoiminta. Siten erilaisten säästötoimien kohdentamisessa olisi huolellisesti arvioitava tehtävien muutosten vaikutukset. Väärällä tavalla toteutettu tai väärän kohteeseen osunut toimenpide voi myös lisätä kustannuksia joko heti tai pitemmällä aikavälillä. Pitäisi löytää valitsevan tilanteen huolelliseen analysointiin perustuva toimenpiteiden tärkeysjärjestys ja saada aikaan talouden välttämätön tasapainotus. Tehtävä ei ole helppo, mutta sitä ei voida välttää.

Pentti Lampi
Lääkintöneuvos
Kunnanvaltuutettu (kok)
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän valtuutettu (kok)

Julkaistu: 24.06.2019 11.00