Talouden alavirettä

Maanantaina 5.11.2018 kunnanhallitus käsittelee tämän vuoden 1-9 kk toteutumaa ja aloittaa vuoden 2019 talousarviokäsittelyn.

Osavuosikatsaus ennakoi -1,9 milj. euron tappiollista tilinpäätöstä. Keskeisin selittävä tekijä on yli miljoona euroa edellisvuotta alhaisemmaksi jäävä verotulokertymä, mitä selittää veronpalautusten suuri osuus. Veronpalautuksia puolestaan selittää Kiky-sopimuksen kunnallisveroon kohdistuneet vähennykset.

Myös vuoden 2019 talousarvio on alijäämäinen -1,2 milj. euroa. Keskeisimmät tulosta heikentävät tekijät ovat yhdistymisavustuksen poistuminen 0,9 milj. euroa ja sote-menojen 1 milj. euron kasvu. Myös vuonna 2018 sovitun palkkaratkaisun vaikutukset kokonaisuutena ovat merkittäviä, n.  1 milj. euroa; ne vaikuttavat sekä vuoden 2018 tilinpäätöstä että vuoden 2019 tulosta heikentäen.

 Sekä tämän että ensi vuoden toteutumaennusteita vaikeuttaa huomattavasti sosiaali- ja terveysmenojen ennakointi. Vuoden 2017 positiivisesta tilinpäätöksestä sote-menojen vähentyminen selitti leijonan osan. Ero arvion ja todellisen käytön välillä oli silloin yli 3 milj. euroa. Myös tällä hetkellä näyttää sille, että vuoden 2018 menot jäävät alle budjetoidun ja vähentävät näin alijäämää sekä vuodelta 2018 että vuodelta 2019.

 Vuoden 2018 tilinpäätösarvion (1-9 kk) päätyessä -1,9 milj. euron alijäämään ja vuoden 2019 talousarvion ollessa -1,2 milj. euroa alijäämäinen on selvää, että toimintoja on ryhdyttävä jälleen tarkastelemaan kriittisesti. Tarkastelutarpeeseen vaikuttaa myös ennusteiden mukainen kouluikäisten määrän nopea väheneminen (-500 lasta vuoteen 2024).

 Niukasta talousvireestä huolimatta kunnassa muu vire on vahvaa. Etenemme strategian viitoittamaan suuntaan elinvoiman ja hyvinvoinnin osalta tekemällä tarkkoja panostuksia vaikutuksiltaan merkittävimmiksi arvioitaviin kohteisiin. Myös palvelut kehittyvät uusien suunnitteilla olevien hyvinvointiaseman ja seniorikeskuksen myötä ja laajemminkin kuntakeskuksen vireillä olevien hankkeiden kautta, vaikka kunnanjohtajan talousarvioehdotukseen investoinneista leikattiinkin n. 3 milj. euroa.

Vuoden 2019 talousarviossa on vahvin panostus tulevan kehätien toteutukseen sekä yritysalueisiin.

Tapahtumien Hollolan osalta kunnassa järjestetään neljä kansallista/kansainvälistä tapahtumaa, joissa kunta on kumppanina. Tapahtumat ovat yleisölle avoimia. Näiden lisäksi toteutetaan myös perinteisiä tapahtumia kuten Hämeenkosken VPK:n kesätapahtuma ja uusia tapahtumia, kuten Hyvä Fiilis-tapahtuma ja Hollola-ilta. Tavoitteena on tehdä tapahtumia kumppanuusmallilla.

Asumisen Hollolan osalta on käynnistymässä Lehtorannan (Raikkosen) alue Vesikansassa; siellä myytäviä ok-tontteja on 22 ja asuinpientalotontteja 2, tonteista noin puolet on kunnan (11).

Joukkoliikenteen osalta panostetaan reittien kehittämiseen samalla kun kunnan joukkoliikennemalli muuttuu nettomallista bruttomalliin.

Palvelujen Hollolan osalta Yhteisöllinen kirjasto on keskeinen strateginen painopiste, jonka avulla pyritään entistä laajempaan yhteistyöhön järjestöjen ja yhdistysten kanssa, tavoitteena tarttua entistä vaikuttavammin  yhteiskunnallisiin haasteisiin lisäämällä osallistumisen ja osallisuuden kokemuksia ja mahdollisuuksia laaja-alaisesti. 

 Lisäksi panostusta on terveyden edistämisen/liikunnan osalta latuverkostoon (latukone, liikuntapaikkahoitaja) sekä ympäristönsuojeluun (ympäristönsuojelutarkastaja, Vähä-Tiilijärvi). Palvelulupaukset laaditaan ja asiakaspalvelukoulutusta järjestetään koko henkilöstölle. Tiedolla johtamisen edellytyksiä kehitetään. Kunta tekee myös uusia avauksia digitaalisuuden (ml. robotisaation), osallistavan budjetoinnin, joukkorahoitusmallin ja markkinavuoropuhelun osalta.

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu jatkuu kuudetta vuotta. Kesäkuun 2018 linjauksen pohjalta maan hallituksen asettama aikataulu on edelleen pitkittynyt ja muutosta tavoitellaan vuoden 2021 alusta. Uudistuksen etenemiseen saataneen varmuutta vasta keväällä 2019. Kuntatalouden liikkumavara maakuntauudistuksen etenemisestä riippumatta on ja tulee jatkumaan kapeana; tarpeita ja toiveita on enemmän kuin hitaasti kasvava julkinen rahoitus antaa myöten.

Hollolassa 1. marraskuuta 2018

 

Päivi Rahkonen

Kunnanjohtaja

Julkaistu: 01.11.2018 08.30