Talousarvio 2021 katsoo tulevaan

Takaisin

Hollolan kunnanhallitus käsittelee vuoden 2021 talousarviota ensimmäisen kerran kokouksessaan 9.11.2020

Vuoden 2020 tilinpäätöksen ennakoidaan syyskuun osavuosikatsauksen jälkeen olevan 5,3 milj. euroa ylijäämäinen maltillisen palkkaratkaisun, koronatukien ja suotuisan verokehityksen myötä. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen arvioidaan alittuvan kuluvana vuonna peruspalvelujen käytön vähentymisen myötä. Taloustilanne on kuitenkin hyvin poikkeuksellinen ja kääntyy heikommaksi vuonna 2021.

Kunnanjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2021 osoittaa -0,6 milj. euron alijäämää. Hollolan kunnan toimintamenot vuonna 2021 ovat yhteensä noin 158,7 milj. euroa ja kasvavat vuoden 2020 ennusteeseen verrattuna 1,7 % (2,7 milj. eur). Nettomenot (=toimintakatteen alijäämä) kasvavat vuoden 2020 ennusteeseen nähden 1,0 % Menoja kasvattavat palkkaratkaisun mukaiset palkankorotukset, strategian mukaiset painotukset toimintaan sekä sotemenojen kasvu. Kasvu on maltillinen ja edellyttää jokaiselta palvelualueelta kustannusnousun hillintää ja talouden tasa-tasapainottamistoimenpiteiden eteenpäin viemistä.

Verorahoituksen kasvu alhainen

Vuoden 2021 kunnallisveron tuotoksi on arvioitu 86,5 milj. euroa, mikä on sama kuin vuoden 2020 ennuste. Korona-pandemiasta johtuvat häiriöt taloudessa, sekä kasvanut työttömyys heikentävät verotulojen kasvua. Hollolan kunnan yhteisöveron tuotoksi vuonna 2021 on arvioitu 4,0 milj. euroa ja kiinteistöveron tuottoarvioksi noin 5,7 milj. euroa. Yhteisöveron kertymää nostaa kuntaryhmän jako-osuuden määräaikainen korotus.
Verotulot yhteensä ovat 96,2 milj. euroa, mikä on vain n. 0,6 milj. vuoden 2020 ennustetta suurempi. Talousarvioesitys ei pidä sisällään verojen korotuksia.

Valtionosuudet supistuvat voimakkaasti vuonna 2021, mikä johtuu vuoden 2020 kertaluonteisista koronatuista ja veronmaksulykkäysten kompensaatioista. Valtionosuuksien määräksi on arvioitu 43,0 milj. euroa, mikä on n. 4,0 milj. euroa (-9,4 %) vähemmän kuin vuonna 2020.

Korkea investointitaso jatkuu

Nettoinvestoinnit ovat yhteensä noin 17,0 milj. euroa vuonna 2021. Talonrakennusinvestoinnit ovat n. 6,5 milj. euroa, joista merkittävin investointi on Hollolan uusi sosiaali- ja terveyskeskus. Kunnallistekniikan ja vesihuollon investoinnit ovat 8,1 milj. euroa, joista merkittävimmät investoinnit keskittyvät Nostavan logistiikka-alueelle, Rantatien kevyenliikenteen väylään sekä Perhoslehdon kolmannen vaiheen toteuttamiseen. Maa-alueiden ostoon on vuonna 2021 varauduttu 2,0 milj. eurolla.
Vuoden 2021 talousarvion vuosikate (n. 9,1 milj. euroa) kattaa suunnitelman mukaisista poistoista n. 94 prosenttia eli tulorahoitus ei täysin riitä kattamaan poistoja.

Lainakannan arvioidaan kasvavan n. 61 milj. euroon vuoden 2021 aikana ollen n. 2 605 euroa asukasta kohden. Lainamäärän nettokasvu vuonna 2020 arvioidaan olevan n. 8,0 milj. euroa.

Toiminnassa panostetaan edelleen tulevaan

Kuntastrategiassa määriteltyjen painopisteiden mukaisesti vuoden 2021 toimintaan liittyvät panostukset näkyvät henkilöstön ja palvelujen kehittämisessä, etenkin sähköisissä palveluissa, joiden tarve on kasvanut kuluvan vuoden aikana. Työn Hollola osalta panostetaan työttömyysasteen alentamiseen ja osallistutaan hallitusohjelman mukaiseen työllisyyskokeilu -hankkeeseen. Asumisen Hollolan osalta painotus on vahvasti keskustan kehittämisessä.
Kunnan tulevaisuusinvestoinnit kohdentuvat asumiseen, työpaikkoihin ja palveluihin. Kehätien yritysalueisiin liittyvät investoinnit sekä sosiaali- ja terveyspalvelut kuntakeskuksen alueella turvaava sosiaali- ja terveyskeskuksen rakentaminen, ovat erittäin merkittäviä tulevaisuusinvestointeja. Vetovoimaisimmille alueille on kaavoitettu tontteja ja rakennetaan infraa.


Lisätietoja:
Päivi Rahkonen                       Turkka Rantanen
kunnanjohtaja                         hallinto- ja talousjohtaja
044 780 1400                           044 780 1420
paivi.rahkonen@hollola.fi      turkka.rantanen@hollola.fi

Julkaistu: 05.11.2020 15.18