Talousarvio 2022 tasapainoinen

Takaisin

Hollolan kunnanhallitus käsittelee vuoden 2022 talousarviota ensimmäisen kerran kokouksessaan 1.11.2021.Vuoden 2021 tilinpäätöksen ennakoidaan tammi-elokuun osavuosikatsauksen jälkeen olevan 4,0 milj. euroa ylijäämäinen suotuisan verokehityksen myötä. Tämä tulee lisäämään talouden puskuria tuleville vuosille, kun taloudellinen liikkumavara alueuudistuksen myötä heikkenee.

Kunnanjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2022 on laadittu tasapainoiseksi ja osoittaa 49 600 euron ylijäämää. Tasapainoisen talousarvion taustalla on useita eri tekijöitä. Niistä keskeisimmät ovat vuonna 2019 laadittu talouden tasapaino-ohjelma, vuosien 2020-2021 valtion koronakompensaatio (mm. yhteisöveron jako-osuuden muutos) sekä vahva taloudellinen vire, mikä näkyy ennakoitua parempana verotulokertymänä. Talousarvioesitys ei pidä sisällään veronkorotuksia.

Hollolan kunnan toimintamenot vuonna 2022 ovat yhteensä 167,6 milj. euroa ja nousevat kuluvasta vuodesta n. 5,6 %:ia. Henkilöstömenot kasvavat n. 5,4 %. Henkilöstön lisäresurssipanostusta on osoitettu perusopetukseen, työllisyyspalveluihin, kehitys- ja kaavoituspalveluihin, konsernipalveluihin ja vapaa-aikapalveluihin. Toimintamenoissa sosiaali- ja terveysmenojen kasvu on kokonaisuutena 5,8 %:ia eli 4,5 milj. euroa. Kasvussa on otettu huomioon kuluvan vuoden menojen arvioitu toteutuminen. Toimintamenojen kasvusta 1,1 milj. euroa aiheutuu sisäisten veloitusten lisäyksestä. Toimintakate heikkenee kustannusten nousun seurauksena yhteensä n. 5,0 %:ia kuluvan vuoden ennusteeseen nähden.

Korkea investointitaso jatkuu

Investointien taso pysyy korkeana, kokonaismäärän ollessa 15,8 milj. euroa. Kehitysinvestointien osuus tästä on noin puolet. Talonrakennukseen on varattu 2,2 milj. euroa. Kadunrakennukseen on varattu 4,4 milj. euroa. Kadunrakennuksen osalta suurimmat varaukset koskevat Hirvimäkeä (1,4 milj. e) ja Kiventöyryntietä (0,6 milj. euroa). Vesihuoltoinvestointeihin on varattu 3,5 milj. euroa. Rahoituksesta 1,2 milj. euroa on osoitettu saneerauskohteisiin. Suurin varaus koskee Hirvimäkeä (1 milj. euroa).

Elinkeinopoliittisiin hankkeisiin on varattu 3 milj. euroa. Rahoitusvaraukset puolet on osoitettu Nostavan louhinnan käynnistämiseen ja puolet Pukkomäentien rakentamiseen. Maanhankintaan on varattu 2 milj. euroa.

Investointitaso on korkealla erityisesti, kun otetaan huomioon kunnan rahoitusaseman muutos vuoden 2023 alusta. Investointien tulorahoitus on 62 %.

Vuoden 2022 talousarvion vuosikate kattaa suunnitelman mukaisista poistoista 98 % Nettoinvestoinneista vuosikate kattaa n. 62 %, mikä johtuu poikkeuksellisen suuresta investointitasosta. Lainakannan arvioidaan kasvavan n. 58,4 milj. euroon vuoden 2022 aikana ollen n. 2 537 euroa asukasta kohden. Taloussuunnitelmakauden lopussa lainakannan arvioidaan kasvavan investointimenopaineiden vuoksi lähes 77 milj. euroon eli n.3 395 euroon per asukas.

Alueuudistus puolittaa kunnan menot ja verorahoituksen

Taloussuunnitelmavuosina 2023-2025, keskeinen selittävä muuttuja on 2023 toteutettava alueuudistus. Uudistuksen myötä kunnan menoista poistuvat niin sote- kuin pelastuslaitoskustannukset. Vastaavasti kunnan verotuloista poistuu noin puolet ja valtionosuuksista yli 2/3-osaa. Vuoden 2023 poikkeuksellista tulosta selittää ensisijaisesti alueuudistuksen verovaikutus. Tammikuussa 2023 kunta saa valtiolta joulukuun 2022 verotilitykset, jotka perustuvat marraskuussa 2022 tehtävään veropäätökseen. Helmikuusta 2023 eteenpäin, verotulokertymä perustuu verotuloihin tehtävällä leikkauksella, joka Hollolan osalta on yli puolet kuukausikohtaisista verotuloista. Verotuloleikkauksen määrä täsmentyy vasta vuoden 2022 lopulla.

Vuoden 2023 jälkeistä tuloskehitystä selittää alueuudistukseen liittyvän tasapainotuksen vuosittainen leikkaus, aina vuoteen 2027 saakka.

Talousarvio- ja taloussuunnitelma täyttää kuntataloudelle asetetun tasapainovelvoitteen ja antaa kunnalle vakaata pohjaa vastata alueuudistuksen jälkeisiin haasteisiin.

 

Lisätietoja:

Päivi Rahkonen    Turkka Rantanen
kunnanjohtaja  hallinto- ja talousjohtaja
044 780 1400    044 780 1420
paivi.rahkonen@hollola.fi turkka.rantanen@hollola.fi

Julkaistu: 28.10.2021 15.50