Talousarvioesitys 2019 alijäämäinen - katse kuitenkin tulevassa

Kategoria:
Takaisin

Kunnanvirasto

Tiedote 1.11.2018

Julkaisuvapaa klo 10.00

Hollolan kunnan talousarvioesitys 2019 alijäämäinen -katse kuitenkin tulevassa

Hollolan kunnanhallitus käsittelee vuoden 2018 talousarviota ensimmäisen kerran kokouksessaan 5.11.2018.

Vuoden 2018 tilinpäätöksen ennakoidaan syyskuun osavuosikatsauksen jälkeen olevan 1,9 milj. euroa alijäämäinen, mikä on antanut aiempaa haastavammat lähtökohdat vuoden 2019 talousarviolle.

Kunnanjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2019 osoittaa -1,2 milj. euron alijäämää. Hollolan kunnan toimintamenot vuonna 2019 ovat yhteensä noin 151,3 milj. euroa ja kasvavat 1,3 %.

Nettomenot (=toimintakatteen alijäämä) kasvavat vuoden 2018 muutettuun talousarvioon nähden 4,1 milj. euroa. Tästä 2 milj. eur selittyy tulojen vähentymisellä ja 2 milj. euroa menojen lisäyksellä. Tulojen vähennys johtuu mm. yhdistymisavustuksen poistumisesta sekä vuokratuottojen pienentymisellä. Menoja kasvattavat palkkaratkaisu, strategian mukaiset painotukset toimintaan sekä sote-menojen 1 milj. euron kasvu.

Verorahoituksen kehitys kuitenkin positiivinen

Vuoden 2019 kunnallisveron tuotoksi on arvioitu 86 milj. euroa, mikä on n. 2,5 milj. eur vuoden 2018 talousarviota ja 3,5 milj. euroa vuoden 2018 tilinpäätösennustetta suurempi. Hollolan kunnan yhteisöveron tuotoksi vuonna 2019 on arvioitu 3 milj. euroa ja kiinteistöveron tuottoarvio vuodelle 2019 on noin 5,4 milj. euroa eli kiinteistöveron ja yhteisöveron tuotot pysyvät lähes vuoden 2018 tasolla. 

Verotulot yhteensä ovat 94,4 milj. euroa, mikä on n. 2,7 milj. vuoden 2018 talousarviota suurempi. Vuoden 2018 verotulojen arvioidaan kuitenkin jäävän alle talousarvion n. 1 milj. euroa, joten verotulojen kasvu tilinpäätösennusteeseen nähden on n. 3,7 milj. euroa (4 %).

Talousarvioesitys ei sisällä verojen korotuksia.

Valtionosuuksien määränä on käytetty Kuntaliiton ennakkolaskelmia vuoden 2019 valtion-osuuksista. Valtionosuudet vuodelle 2019 on arvioitu 36,8 milj. euroksi, mikä on 0,4 miljoonaa euroa enemmän (1,1%) kuin vuonna 2018.

Investointitaso korkea -talouden tila heikkenee

Nettoinvestoinnit ovat yhteensä noin 12,5 milj. euroa, josta kehätien osuus on n. 3 milj. euroa (kokonaiskustannus 7,7 milj. euroa vuosina 2017-2021).

Keskeisimmät investoinnit kohdistuvat kehätiehen ja sen hyödyntämiseen yht. 5,3 milj. euroa (kehätien osuus 3 milj. euroa, yritysalueet 0,9 milj. euroa sekä maanosto 1,4 milj. euroa), Hälvälän koulun peruskorjaus ja uudisrakentamisen käynnistys 1,2 milj. euroa (yht. 3,6 milj. euroa) sekä hyvinvointiaseman rakentamisen käynnistys 1 milj. euroa (yht. 14,4 milj. euroa). Keskeisenä strategisena painopisteenä on yhteisöllisen kirjaston muutostyöhön varattu 0,2 milj. euroa (yht. 0,4 milj. euroa). Uuteen asuinalueeseen Lehtorantaan panostetaan n. 1 milj. euroa.

Vuoden 2019 talousarvion vuosikate (n. 8 milj. euroa) kattaa suunnitelman mukaisista poistoista n. 87 prosenttia eli tulorahoitus ei täysin riitä kattamaan poistoja. Nettoinvestoinneista vuosikate kattaa noin 64 prosenttia. Toiminnan ja investointien rahavirta on n. 4,5 milj. euroa negatiivinen. Tunnusluvut ovat edellisiä vuosia heikommat.

Lainakannan arvioidaan kasvavan n. 49 milj. euroon vuoden 2019 aikana ollen n. 2 060 euroa asukasta kohden. Lainamäärän nettokasvu vuonna 2019 on 4,4 milj. euroa.

Toiminnassa panostetaan tulevaan

Huhtikuussa 2018 hyväksytyn kuntastrategian täytäntöönpanoon liittyvien painopisteiden (työn Hollola, Tekemisen Hollola, Asumisen Hollola ja Palvelujen Hollola) toteutustoimenpiteitä sisältyy talousarvion eri kohtiin.

Työn Hollolan osalta panostukset kehätien hyödyntämiseen ovat suuria, lähes 6 milj. euroa. Oman elinkeinopäällikön myötä yhteistyö yritysten kanssa vahvistuu ja yritystonttien markkinointi vilkastuu.

Tapahtumien Hollolan osalta kunnassa järjestetään neljä kansallista/kansainvälistä tapahtumaa, joissa kunta on kumppanina. Näiden lisäksi toteutetaan myös perinteisiä tapahtumia kuten Hämeenkosken VPK:n kesätapahtuma ja uusia tapahtumia, kuten Hyvä Fiilis-tapahtuma ja Hollola-ilta. Tavoitteena on tehdä tapahtumia kumppanuusmallilla.

Asumisen Hollolan osalta on käynnistymässä Lehtorannan (Raikkosen) alue Vesikansassa; siellä myytäviä ok-tontteja on 22 ja asuinpientalotontteja 2, tonteista noin puolet on kunnan (11). Joukkoliikenteen osalta panostetaan reittien kehittämiseen samalla kun kunnan joukkoliikennemalli muuttuu nettomallista bruttomalliin.

Palvelujen Hollolan osalta Yhteisöllinen kirjasto on keskeinen strateginen painopiste, jonka avulla pyritään entistä laajempaan yhteistyöhön järjestöjen ja yhdistysten kanssa, tavoitteena tarttua entistä vaikuttavammin yhteiskunnallisiin haasteisiin mm. lisäämällä osallistumisen ja osallisuuden kokemuksia ja mahdollisuuksia laaja-alaisesti. 

Lisäksi panostusta on terveyden edistämisen/liikunnan osalta latuverkostoon (latukone, liikuntapaikkahoitaja) sekä ympäristönsuojeluun (ympäristönsuojelutarkastaja, Vähä-Tiilijärvi). Palvelulupaukset laaditaan ja asiakaspalvelukoulutusta järjestetään koko henkilöstölle. Tiedolla johtamisen edellytyksiä kehitetään. Hyvinvointiaseman rakentaminen ja Hälvälän koulun peruskorjaus- ja uudisrakentaminen käynnistyvät ja kuntakeskuksen investointeja (ml. kunnanviraston tilat) selvitetään.

Niukasta talousvireestä huolimatta kunnassa edetään strategian viitoittamaan suuntaan elinvoiman ja hyvinvoinnin osalta tekemällä tarkkoja panostuksia vaikutuksiltaan merkittävimmiksi arvioitaviin kohteisiin. Näitä strategisia valintoja toteutetaan ja arvioidaan tulevina vuosina mm. 35 erillisohjelman kautta.  Myös palvelut kehittyvät uusien suunnitteilla olevien hyvinvointiaseman ja seniorikeskuksen myötä ja laajemminkin kuntakeskuksen vireillä olevien hankkeiden kautta.

Lisätietoja:

Päivi Rahkonen                                              Hanna Hurmola-Remmi
kunnanjohtaja                                                talousjohtaja
044 780 1400                                                 044 780 1420
paivi.rahkonen@hollola.fi                                hanna.hurmola-remmi@hollola.fi

 

Julkaistu: 01.11.2018 10.30