Tavoitteena kuntadynamo

 

Kuntastrategia on kunnan ohjauksen ja johtamisen keskeisin asiakirja. Keskiössä on kunnan asukkaiden hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman edistäminen, palvelut sekä omistaja- ja henkilöstöpolitiikka.

Kunnanvaltuusto ylimpänä päättävänä elimenä ei ota niinkään kantaa valtuustokaudella läpikäytäviin satoihin yksittäisiin asioihin, mutta kuntastrategiassa se antaa sitovat ohjeet muille toimielimille päätöksenteon kulmakivistä.

Strategia on kunnan tulevaisuuden tekemisen väline. Nyt käynnissä olevassa maakunta- ja soteuudistuksen pyörteessä se saa uudenlaisen roolin. Peruspalvelutyöpainotteisuuden rinnalle nousee uudenlaisen tekemisen ja toiminnan tavat, erottautuminen, kunnan rooli dynamona. Kunnan on entistä enemmän ennakoitava, löydettävä mahdollisuudet, innostettava tekijät ja muutettava liike energiaksi; kuntaa ja kuntalaisia hyödyttäväksi tekemiseksi.

Strategiatyö on jo kovassa vauhdissa. Kuntalaiskyselyyn vastasi yli 500 kuntalaista. Aivan huippu juttu ! Saimme selkeitä viestejä kunnan tasapainoisesta kehittämisestä, peruspalvelujen ja lähipalvelujen tärkeydestä. Vetovoimatekijänä korostui luonto ja kulttuuriarvot, joiden toivottiin näkyvän myös kuntamarkkinoinnissa. Yritysten toimintaedellytysten parantaminen nousi myös vahvasti esiin, samoin lapsiperheet, nuoret ja ikäihmiset.

Kuntalaiskyselyn tulokset purettiin valtuuston strategian käynnistymisseminaarissa 15.6.2017. Valtuusto käynnisti strategiatyön pohtimalla vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia sekä  strategisia painopisteitä: hyvinvointia, vetovoimaa, innostunutta henkilöstöä ja talouden tasapainoa.

Seuraavaksi strategiatyössä otetaan mukaan sidosryhmiä ja laajemmin henkilöstöä. Valtuusto jatkaa strategian työstämistä lokakuun seminaarissa. Tavoitteena on, että valtuusto hyväksyy uuden strategian alkuvuodesta 2018.

 

Hollolassa 20. kesäkuuta 2017

 

Päivi Rahkonen

Kunnanjohtaja