Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Hollolassa

Kunnan tehtävänä on kuntalain mukaan asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja se tapahtuu laajassa yhteistyössä kunnan eri palvelualueiden kesken. Paikallisella tasolla yhteistyö seurakuntien, järjestöjen ja yksityisen sektorin sekä valtion viranomaisten kanssa on välttämätöntä laajaa hyvinvointivastuuta toteutettaessa, ongelmia ehkäistäessä ja eri toimijoiden sosiaalista vastuuta vahvistettaessa. Kuntien hyvinvointityöskentely perustuu kuntalain lisäksi terveydenhuoltolain 12 pykälään.

Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen on kunnan tärkeimpiä tehtäviä. Hyvinvoinnin edistäminen on päätöksiä esimerkiksi kaavoituksesta, katujen hiekoituksesta, lähiliikuntapaikoista, kulttuuripalveluista tai uimahallin lippujen hinnoista. Kunnan hyvinvointityöhön voit tutustua havainnollistavan videon avulla. 

Hyvinvointityö muodostuu seuraavista kokonaisuuksista:
•Ennaltaehkäisevä työ
•Hallintokuntien toimenpiteet hyvinvoinnin edistämiseksi / hyvinvointinäkökulma toiminnassa
•Konkreettinen yhteistyö seurojen ja yhdistyksien kanssa
•Hyvinvointia tukevat investoinnit

Hyvinvointityön keskiössä on kuntalaisen roolin vahvistaminen, johon vaikuttaa mm. seuraavat tekijät:
•Kumppanuus
•Viestintä
•Lähiyhteisöt/osallisuus
•Aktivaattorit
•Mahdollisuuksien luominen

Strateginen suunnittelu
•Kunnan elinvoimaisuuden turvaamiseksi kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on tärkeää lakisääteistä työtä, joka on osana kuntastrategiaa sekä talouden ja toiminnan suunnittelua. Kuntastrategia sitouttaa kuntajohdon ja kaikki toimialat suunnitelmien toteutukseen.

Kunnan hyvinvointityöryhmä ja sen tehtävä

Työryhmän tehtävänä on tuottaa eri hallintokuntien suunnitteluun liittyviä, hyvinvointia ja terveyttä lisääviä näkökulmia huomioon otettavaksi hallintokuntien omassa työssä, linjauksissa ja ohjelmissa, myös koko kuntaa ohjaavissa strategioissa.

Hyvinvointityöskentelyn tavoitteena on, että kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tulevat otetuksi huomioon kaikessa kunnan toiminnassa ja arjen työssä ja tätä kautta myös osaksi näkyvää kuntatyötä ja päätöksentekoa.

1.1.2017 alkaen konsernipalveluihin on valittu hyvinvointikoordinaattori, jonka tehtävänä on vastata terveydenhuoltolain mukaisesta väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen koordinaatiosta.

Verkostotyö

Hollolan kunta on mukana THL:n Terve Kunta - verkostossa, jonka tavoitteena on  väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä sairauksien ehkäisy. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä verkostokuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategista johtamista, toimintamuotoja ja toiminnan arviointia.

Hollolan kunta on myös mukana Suomen Kuntaliiton Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostoprojektissa, joka tukee projektikuntien omaa hyvinvoinnin edistämisen työtä, toimintakulttuurin muutosta sekä selkiyttää kunnan uudistuvaa hyvinvoinnin edistämisen tehtävää. 

Hyvinvointikoordinaattorin blogi

Hyvinvointikoordinaattori julkaisee omaa blogiaan, jossa käsitellään ajankohtaisia asioita kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävään liittyen.