Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Hollolassa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan keskeisimpiä tehtäviä ja työtä toteutetaan kunnan kaikilla palvelualueilla. Työ koostuu erilaisista tehtävistä, joiden tavoitteena on muun muassa kuntalaisten terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn lisääminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen.

Lainsäädäntö ohjaa kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävää. Kuntalaki (2015/410) määrittelee kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimisen kunnan keskeiseksi perustehtäväksi ja Terveydenhuoltolain (1326/2010) luvussa kaksi määritellään laajasti kunnalle erilaisia tehtäviä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Osana kunnan lakisääteisiä tehtäviä Hollolan kunnassa seurataan asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Tämä tarkoittaa erilaisten hollolalaisten terveyttä ja hyvinvointia kuvaavien tietojen tuottamista, jonka pohjalta asetetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiset tavoitteet. Tavoitteet asetetaan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopiviksi ja tämän jälkeen määritellään niitä tukevat toimenpiteet. Seurannasta ja toimenpiteistä raportoidaan kunnanvaltuustolle vuosittain. 

Kunnan tehtävä on osaltaan edistää kuntalaisten hyvinvointia erilaisin toimenpitein. Tehtävä edellyttää poikkihallinnollista ja laaja-alaista yhteistyötä kunnan eri palvelualueiden kesken. Kuntalaisten hyvinvointi on yhteydessä koulutukseen, liikunta- ja muihin vapaa-ajan palveluihin, kaavoitukseen ja viihtyisään ja turvalliseen ympäristöön sekä moniin muihin kunnan hoitamiin tehtäviin. Kunnan kumppaneita hyvinvoinnin edistämisessä ovat kuntalaiset, järjestöt, yritykset ja useat muut eri toimijat. 

Päijät-Hämeen alueelle perustettiin vuoden 2017 alusta uusi hyvinvointikuntayhtymä, joka järjestää Päijät-Hämeessä sosiaali- ja terveyspalvelut jäsenkunnilleen ja omalta osaltaan edistää asiakkaittensa hyvinvointia ja terveyttä, johon kuuluvat riskien varhainen tunnistaminen, sairauksien ehkäisy ja omahoidon tukeminen. Hyvinvointikuntayhtymä tukee ja tarjoaa asiantuntemusta myös kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön eri verkostojen kautta.

Kunnan hyvinvointikoordinaattorin tehtävänä on koordinoida hyvinvointityön toteuttamista. Kunnan hyvinvointityöskentelyssä keskeinen toimija on kunnan eri palvelualueita edustava kunnanjohtajana nimeämä hyvinvointityöryhmä. Kunnan hyvinvointityöryhmän tehtävänä on huolehtia, että asetetut hyvinvointitavoitteet ja toimenpiteet nivoutuvat osaksi kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua. Kunnan eri palvelualueet sekä niiden sisällä olevat vastuualueet huolehtivat toimenpiteiden käytännön toteutuksesta.