Tiirismaalla jatkuvat puunkorjuutyöt

Takaisin

Iso-Tiilijärven pohjoispuolella alkavat metsänhoitotyöt. Alueella olevalla yksityisellä maalla tullaan tekemään harvennushakkuita Iso-Tiilijärven ja ulkoilureitin välisellä alueella. Alueella tullaan tekemään ainoastaan harvennushakkuita ja sen yhteydessä tullaan huomioimaan alueen erityispiirteet.

Alueen metsänkäsittely tullaan tekemään jatkuvapeitteisen kasvatuksen malleille nyt ja jatkossa. Metsänkäsittelyssä tullaan poistamaan osa isommista puista ja samalla tehdään tilaa jäävien puiden kasvulle, sekä parannetaan luontaisesti syntyvien uusien taimien mahdollisuuksia järeytyä.

Näin toimien alueen virkistysarvot säilyvät ja muutokset maisemassa ovat vähäisempiä. Harvennushakkuiden vaikutusta metsänpohjaan, luontoon ja Isoon Tiilijärveen on arvioitu yhteistyössä kunnan ja maanomistajan kanssa, koska kyse on virkistysarvoltaan merkittävästä alueesta. Ennalta arvioidaan, että jokamiehenoikeuksien ja -velvollisuuksien nojalla käytettävät polut ovat käytössä myös hakkuutöiden aikana. Metsänkäsittelytöiden arvioitu ajankohta on lokakuu.

Lisätietoja jatkuvan kasvatuksen menetelmistä:

https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/metsa/metsanhoito/metsan-jatkuva-kasvatus/

Julkaistu: 01.10.2021 09.19