Tilinpäätös toteutui ennakoitua parempana, mutta taloushaasteet jatkuvat

Takaisin

Hollola tilinpäätös 2019

Tilinpäätös 0,65 milj. euroa alijäämäinen

Hollolan kunnanhallitus käsittelee tilinpäätöstä vuodelta 2019 kokouksessaan 30.3.2020.

Kunnan tilikauden tulos vuodelta 2019 on 0,65 milj. euroa alijäämäinen. Alkuperäinen talousarvio laadittiin 1,2 milj. euroa alijäämäiseksi ja muutettu talousarvio oli n. 4,4 milj. euroa alijäämäinen. Tilinpäätöksen toteutuma on siis merkittävästi muutettua talousarviota parempi.

Toimintakate heikkeni edellisestä vuodesta 5,3 %:a (6,2 milj. eur). Toimintatuotot alenivat 1,5 milj. euroa johtuen yhdistymisavustuksen pois jäämisestä sekä myyntivoittojen alenemisesta. Toimintakulut kasvoivat 4,7 milj. euroa, josta sosiaali- ja terveyspalveluiden osuus oli 4,1 milj. euroa. Sote-menojen kasvu oli poikkeuksellisen suuri, 6,6 % (perhehoidon kuntalaskutuksen oikaisu edellisiin vuosiin huomioiden 5,2 milj. euroa 7,6 %).

Verorahoitus kasvoi, mutta ei riittänyt kattamaan toimintakatteen heikkenemistä

Verotulot kasvoivat yhteensä 2,8 milj. euroa eli 3,2 %. Verotulojen ennustamisen näkökulmasta vuosi oli haastava mm. verokorttiuudistuksesta, tulorekisteristä ja joustavan verotuksen käyttöönotosta johtuen. Veroennustetta alennettiin vuoden aikana yhteensä 2,6 milj. eurolla, mutta verotuloja kertyi vuoden viimeisimmissä tilityksissä arvioitua enemmän ja verotulot ylittivät muutetun talousarvion n. 0,8 milj. eurolla.

Valtionosuudet kasvoivat n. 1,3 milj. euroa eli 3,7 %. Kasvusta 1,0 milj. euroa selittyy loppuvuodesta 2019 maksetuista kertaluontoisesta kompensaatiosta.

Verorahoitus kasvoi yhteensä 4,2 milj. euroa eli 3,3 %.

Vuosikate oli 7,6 milj. euroa ja heikkeni edelliseen vuoteen nähden 1,4 milj. euroa. Poistoja ja arvonalennuksia kirjattiin 8,8 milj. euroa. Rahoitustuottojen osalta merkittävimmät tuotot ovat osinkotuotot (1,1 milj. eur), joita saatiin poikkeuksellisen paljon PHP:n ylimääräisen osingonjaon vuoksi.  

Parempaan tulokseen useita syitä 

Syyt parempaan tulokseen löytyvät mm. elinvoiman nettomenoista, sosiaali- ja terveyspalveluista, verotuloista ja kertaluontoisista eristä.

Elinvoiman palvelualueen nettomenot alittuivat peräti 1,7 milj. eurolla, josta 0,8 milj. euroa syntyi kiinteistöpalveluista. Toinen keskeinen selittävä seikka oli joulukuun verokertymän positiivinen kertymä, jonka johdosta verotulot ylittyivät n. 0,8 milj. eurolla muutettuun talousarvioon nähden. Lisäksi poikkeuksellisen korkeista sote-menoista (74,7 milj. eur, kasvu 6,6 %) huolimatta PHHYKY:n menojen toteutuma oli kuitenkin suurimpia ennakkoarviointeja ja muutettua talousarviota -0,7 milj. euroa alhaisempi.

Vuoden 2019 tulokseen parantavasti vaikuttavat myös useat kertaluontoiset erät. Näitä ovat mm. PHP:n ylimääräinen osinko 0,5 milj. euroa, kertaluonteinen valtionosuuden kompensaatio 1,0 milj. euroa, satunnaiset tuotot (kiinteistöjen myynnit) 0,8 milj. euroa sekä kertaluonteinen, poikkeuksellisen suuri maankäyttösopimuskorvaustulo 0,8 milj. euroa.

Tilikauden alijäämä olisi ilman kertaluontoisia eriä ollut n. 3,1 milj. euroa heikompi eli n. 3,8 milj. euroa alijäämäinen. 

Investointitaso edelleen korkea mutta lainamäärä väheni edelleen 

Investointien bruttomenot olivat 9,5 milj. euroa. Suurin osa koostui infran rakentamiskustannuksista siten, että 2,5 milj. euroa aiheutui VT12 eteläisen kehätien kustannuksista, 1,9 milj. euroa muun julkisen omaisuuden hankkeista, 2 milj. euroa vesihuollon investoinneista. Investointituloja syntyi poikkeuksellisen paljon käytöstä poistettujen kiinteistöjen myynneistä johtuen.

Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin 1,25 milj. euroa vesihuoltolaitokselle ja lyhytaikaista lainaa nostettiin 3 milj. euroa. Kokonaisuutena lainakanta pieneni 6 milj. eurolla ja asukaskohtainen lainamäärä pienentyi 1 963 eurosta 1 728 euroon.

Työttömyysaste Päijät-Hämeessä oli vuoden lopussa 12,4 % ja Hollolassa maakunnan alhaisin 8,4 %. Valtakunnallinen työttömyysaste oli 9,8 %.

Toiminnassa hirveen kiva tekemisen meininki 

Kuntastrategiaa toteuttamista jatkettiin aktiivisesti vuoden aikana mm. erilaisten erillisohjelmien kuten mm. digiohjelman, asumisen ohjelman, markkinointiohjelman, hyvinvointiohjelman ja henkilöstöohjelman kautta. Elinkeinoasioita edistettiin aktiivisella yhteistyöllä yrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa ja kuntamarkkinointia tehostettiin mm. näkyvyyttä parantamalla. Uusia yrityksiä kuntaan perustettiin vuoden aikana 111 ja yritystontteja myytiin vuoden aikana yksi ja varauksia tehtiin neljästä tontista. Kuntamarkkinointia tehostettiin. Kunta näkyi erilaisissa tapahtumissa mm. asuntomessuilla ja kuninkuusraveissa. Myös osallisuusohjelman laadinta käynnistettiin samoin kuin osallisuuden kehittämiseksi myös yhteisöllisen kirjaston valmistelutyöt.

Vuoden 2019 aikana kunnassa tehtiin brändiuudistusta, johon osallistettiin kuntalaisia ja henkilöstöä työpajoissa, julkisella verkkokyselyllä ja pop up mainostoimistossa. Kuntalaiset pääsivät siten vaikuttamaan brändin tyylisuuntaan ja brändin ytimeen. Brändikäsikirja hyväksyttiin joulukuussa 2019 ja brändin julkistamistilaisuus pidettiin kuntalaisille vuoden 2020 alussa. Uusi brändi rakentuu ”monta luontoa” ja ”hirveen ihana” teemojen ympärille.

Kunnassa järjestettiin kansainvälisellä (triathlon, haulikon MM-kisat, Hollo- ja Martta – kansantanssi- ja musiikkifestivaali), SM-tasolla (lumilautailun SM-kisat, nuorten Hopeasompa) ja lisäksi paikallisella tasolla tapahtumia (mm. Hyvä fiilis tapahtuma, Hämeenkosken VPK-juhla,  Hollola-ilta, itsenäisyyspäivä, joulun avaus).

Palvelujen Hollolan osalta erityisnuorisotyötä, etsivää nuorisotyötä ja ohjattua liikuntatoimintaa on lisätty, harrasteryhmät ovat kasvaneet lapsille ja nuorille tarjottavien ilmaisten liikuntatilojen innoittamana. Myös palvelulupauksen mallintaminen aloitettiin ja asiakaspalvelukoulutusta järjestettiin koko henkilöstölle.

Myös ilmasto- ja ympäristöasiat on huomioitu paremmin. Hollolan kunta liittyi HINKU-kuntaverkostoon valtuuston päätöksellä (hiilineutraalisuuteen liittyvät tavoitteet) ja ilmastotyö käynnistettiin.

Hollolan sote-keskuksen urakat hyväksyttiin elinvoimavaliokunnassa 19.11.2019, Hollolan Tilapalvelut Oy:lle annettiin valtuus tilata urakka hintaan 12,5 milj. euroa (alv 0%) Skanska Talonrakennus Oy:ltä. Hanke valmistuu syksyllä 2021.

Valtuusto hyväksyi tasapainottamisohjelman kesäkuussa 2019. Osana tasapainottamisohjelmaa on tarkasteltu mm. palveluverkkoa ja tähän liittyvät ratkaisut tehty vuoden 2020 alussa.

Tulevaisuus 

Tilinpäätöstä laadittaessa valtakunnassa on voimassa poikkeuslaki Korona-virukseen liittyen. Tässä vaiheessa kunta pyrkii turvaamaan ne palvelut, jotka maan hallitus on velvoittanut, turvaamaan ikäihmisiä sekä sairaalapalvelujen ja sote-palvelujen toimintakyvyn.

Kunnista 2/3 teki vuonna 2019 negatiivisen tilinpäätöksen. Jo ilman Koronan aiheuttamaa poikkeustilannetta kuntien talous olisi ollut haasteellinen väestön keskittyessä suuriin kaupunkeihin ja syntyvyyden romahdettua. Koronan vaikutuksia on tässä vaiheessa mahdotonta ennakoida. Selvää on kuitenkin se, että taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset ovat mittavia ja vaikuttavat vielä pitkään. Maan hallitus on luvannut tukea kuntien selviytymistä.

Ponnistelut osoitetaan tällä hetkellä kriisistä selviytymiseen ja toipumiseen. Kun tilanne palautuu, on arviointien aika.

Hollolassa 25. maaliskuuta 2020

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja                  Hanna Hurmola-Remmi, talousjohtaja

Julkaistu: 26.03.2020 16.06