Tontit ja rakentajan palvelut

Hollolassa on jatkuvasti haettavia, vapaita tontteja. Valinnan vaihtoehtoja on omakotialueista kuntakeskuksiin ja kyliin, omakodista kerrostaloihin ja yritysalueisiin.
Tonttien hakuajat ajoittuvat kevääseen ja syksyyn.

Kukonkoivun yritysalue

Kuvassa Kukonkoivun rakentuva yritysalue Hollolassa.

Vapaana olevat tontit

Omakotitalotontit, rantatontit ja rivi- ja kerrostalot sekä tontit teollisuuden ja yrityksien käyttöön löydät täältä.

Omakotitontit
 
Kunta vuokraa ja myy tontteja edukkaaseen hintaan omakotitalojen rakentamiseen.
Kunta luovuttaa omakotitontteja pääasiassa keskitettyjen tonttihakujen kautta. Osa omakotitonteista luovutetaan erikseen järjestettävillä huutokaupoilla. Mikäli tonteille ei ole tonttihaussa löytynyt toteuttajaa, ne siirretään jatkuvaan tonttihakuun, josta ne ovat vapaasti haettavissa ympäri vuoden. Vapaana olevia tontteja voi hakea kuukausittain ja hakuaika päättyy pääsääntöisesti jokaisen kuun viimeisenä päivänä.

Tonttien hinnoittelu

Tontit sijoittuvat eri puolille kuntaa. Hollolassa on otettu käyttöön tonttien vyöhykehinnoittelu, jossa tonttien maapohjan hinnat vaihtelevat alueen mukaan. Nykyiset tonttien hinnat ovat 11–58 €/m².

Maksuun lisätään lohkomis- ja maastotyökulut 1 050 euroa.

Vesihuollon liittymismaksut maksetaan LahtiAqualle voimassa olevan taksan mukaisesti.

Tontin varausmaksu on 500 euroa ja se hyvitetään tontin hinnassa/vuokrassa. Tontit ovat yleensä myös vuokrattavissa. Omakotitontin vuokra on 6 % tontin vyöhykehinnasta.


Lisätietoja vapaista tonteista saa kuntien nettisivuilta tai teknisestä toimesta.

Rakentajan palvelut

Hae rakennuslupaa ja anna tietoja rakennushankkeesta sähköisesti.

Rakennusoikeus

Rakennusoikeustiedustelut voit osoittaa rakennustarkastajille mieluiten sähköpostitse.
Rakennusoikeus määräytyy asemakaavassa ilmoitetun tontin tehokkuusluvun mukaan, asemakaavoitetulla alueella.

Rakennusoikeuskyselyt käsitellään mahdollisesti rakennusvalvonnan ja maankäytön viikkopalaverissa, asiasta ilmoitetaan käsittelyn jälkeen.

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallista rakentamista koskevia seikkoja.

Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty (MRL 14 §).

Rakennusvalvontamaksu

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennusvalvontajaoston päättämän, voimassaolevan taksan mukaisen maksun.

Kun tahdot olla omankodinlaittaja, me kunnassa palvelemme sinua!