Tulevaisuuden kunta panostaa hyvinvointijohtamiseen!

Kuntakenttä muutoksessa

Kuntakenttä on tällä hetkellä isojen muutoksien tilassa. Kunnan elinvoimaisuuden kehittämisessä hyvinvointi- ja verkostojohtamisen osaamisen tarve lisääntyy. Kuntapalveluilta odotetaan yhä enemmän asiakaslähtöisyyttä, joten kuntalaisten osallistamisen muodot monipuolistuvat. Kunnan tulee pyrkiä muuttumaan enemmän totutusta palveluluiden tuottajasta kumppaniksi, jossa asiakkaiden tarpeet otetaan entistä paremmin huomioon.

Hyvinvointijohtaminen – mitä se tarkoittaa?

Kuntalaissa todetaan, että kunnan keskeinen tehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa. Lisäksi laissa mainitaan, että kunnan tulee järjestää kunnan tuottamat palvelut ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Kunnan hyvinvointityötä ohjaa kunnanjohtajan nimeämä kunnan eri palvelualueita edustava hyvinvointityöryhmä.

Työryhmän tehtävänä on saada näkyväksi hyvinvointityö, jota kunnassa tehdään ja saada hyvinvointiin vaikuttavat tavoitteet osaksi kuntasuunnittelua aina talousarviosta käytännön toimenpiteisiin asti. Poikkihallinnollinen tai - toiminnallinen yhteistyö kunnan palvelualueiden välillä, jota kunnan hyvinvointikoordinaattori ohjaa, on keskeisessä roolissa hyvinvointityön onnistumisen kannalta.

Kunnan hyvinvointijohtaminen sisältää sekä mahdollisuuksia että haasteita. Hyvinvoinnin edistämiseen kunnassa sisältyvät kunnan strateginen toiminta, kuntalaisten oma toiminta ja eri kunnan palvelualueiden sekä muiden kunnan alueella toimivien tahojen toiminta.

Hyvinvointijohtaminen on yhteinen tahtotila; tiedolla johtamista kohti yhteistä strategiaa ja päämäärää. Siihen tulee sitouttaa kunnan poliittinen, ylä-, keski- sekä operatiivinen johto. Näiden lisäksi kuntalaisten palvelut, erilaiset kumppanuudet ja verkostot liittyvät keskeisesti kunnan hyvinvointityöhön.

Mitä toimenpiteitä Hollolassa on tehty 2017?

Kunnan näkökulmasta hyvinvointityöhön liittyvät keskeisesti kunnan tekemät investoinnit, joita on vuonna 2017 tehty tai valmistumassa useita. Merkittävimpiä ovat Heinsuon ja Kalliolan koulujen valmistumiset, toiminta- ja skeittipuiston valmistuminen Kuntakeskuksessa sekä useita muita pienimuotoisempia kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen vaikuttavia investointeja. Kuntakeskuksen alueen yksityinen palvelutarjonta kasvaa myös merkittävästi tänä syksynä, kun rakenteilla oleva Prisma valmistuu ja avaa ovensa 21.9.2017.

Kunnan omaan organisaatioon on tehty rakenteellisia muutoksia, jotka astuivat voimaan 1.6.2017. Muutosten tavoitteena on, että kunta pystyy entistä paremmin toimimaan ja vastaamaan tulevaisuuden kunnan haasteisiin.

Lopuksi

Kunnan uuden roolin ottaminen voi olla merkittävä kunnan imagoa vahvistava tekijä sekä kunnan asukkaiden että ulospäin näkymisen kannalta. Tärkein muutos tehdään kuitenkin meidän kaikkien asenteissa. Jokainen ymmärtää oman tehtävänsä ja roolinsa, jolla voi vaikuttaa tavalla tai toisella joko omaan tai kerralla isomman joukon hyvinvointiin.

Tässä työssä meillä jokaisella on oma roolimme. Lopuksi voit vielä tutustua Kuntaliiton Mikä ihmeen hyvinvointi- videoon, jossa kuvataan miten eri tavoin meistä jokainen voi vaikuttaa kunnan hyvinvointiin ja sen edistämiseen.

Hyvinvointiterveisin,
Antti Anttonen
Hyvinvointikoordinaattori

Julkaistu: 11.08.2017 14.00