Työhyvinvointikyselyn tulokset osoittavat, että henkilöstö viihtyy Hollolassa

Takaisin

Hollolan kunnan kevään 2023 työhyvinvointikyselyn tulosten perustella henkilöstö Hollolan kunnalla voi hyvin.

Kyselyyn vastasi 69 prosenttia henkilöstöstä vastaajamäärän ollessa 538 henkilöä. Vastaajamäärä kasvoi kevään 2022 tuloksista, jolloin vastausprosentti oli 62 ja vastaajamäärä 484 henkilöä. Osa-alueina kyselyssä oli ammatillinen osaaminen, omat voimavarat, työ ja työtehtävät sekä työolot.

Koko kunnan osalta osa-alueiden tulokset ovat nousseet vuoden takaisiin tuloksiin verrattuina.

Kyselyn tuloksien keskiarvot esitetään asteikolla 1-6.
5 tai enemmän = erinomainen taso
4,2 – 4,9 = hyvä taso
3,5 – 4,1 = tyydyttävää taso
alle 3,5 = kehittämistarpeita 

Koko kunnan tasolla osa-alueiden ja niiden alla olevien väittämien keskiarvot ovat hyvällä tai erinomaisella tasolla.

Vastaajat kokevat tietävänsä työnsä tarkoituksen (5,76) sekä työn tavoitteet ja mitä heiltä työssä odotetaan (5,47). He kokevat myös pystyvänsä hyödyntämään osaamistaan työssään (5,39) ja osaamisen koetaan olevan hyvällä tasolla sekä vastaavan työn vaatimuksia (5,31). Vastaajat kokevat tulevansa hyvin toimeen työkavereiden (5,58) sekä esihenkilön (5,53) kanssa. Myös työoloihin ollaan kunnassa tyytyväisiä tulosten ollessa väittämäkohdittain hyvällä tasolla.

Merkittävimmät positiiviset muutokset kevään 2023 tuloksissa verrattuna vuoden takaisiin tuloksiin on tapahtunut pääosin elinvoiman palvelualueella. Alla olevien väittämien osalta on tapahtunut merkittävintä positiivista muutosta. Väittämien kohdalla on ilmoitettu kevään 2023 kyselyn keskiarvot ja palvelualue:

- tulen hyvin toimeen esihenkilöni kanssa (5,71) konsernipalvelut
- tiedän työni tavoitteet ja tiedän mitä minulta työssäni odotetaan (5,42) elinvoiman palvelualue
- osaamiseni on mielestäni hyvällä tasolla ja vastaa työni vaatimuksia (5,31) elinvoiman palvelualue
- osaan etsiä ja saan työni kannalta riittävästi työhöni liittyvää tietoa (5,14) elinvoiman palvelualue
- työskentelytilani ovat asianmukaiset (5,12) elinvoiman palvelualue.

Kyselyn avoimissa vastauksissa positiivisin kommentein esiin nousi hybridityö, vaikka kyselyssä ei erikseen hybridityöstä kysytty. Avointen vastausten perusteella hybridityöhön ollaan tyytyväisiä ja sen nähdään lisäävän hyvinvointia mm. mahdollisuudella tehdä keskittymistä vaativia tehtäviä kotona sekä osallistua etäkoulutuksiin rauhassa kotoa  käsin. Vastaajat näkivät positiivisena myös mahdollisuuden itse määritellä missä työtä milloinkin tekevät ja hybridityön toivottiin kunnassa jatkuvan. 

Julkaistu: 23.05.2023 15.26