Vähä-Tiilijärvi-ilta 20.11. - yleisötilaisuuden kooste

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Vähä-Tiilijärvessä loppukesällä alkanutta sinileväongelmaa ja mahdollista rehevöitymistä käsiteltiin täpötäydessä yleisötilaisuudessa Hollolan kunnanvirastolla 20.11.2018.

Vähä-Tiilijärvi

Kunnan ympäristönsuojelun kutsumana asiantuntijat pohtivat Tiilijärvien tilaa ja vastasivat yleisökysymyksiin.

Asiantuntijapaneelissa olivat Hämeen ELY-keskuksen pohjavesiasiantuntija Tuomo Korhonen, Lahden kaupungin vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin, Vesijärvisäätiön vesistöasiantuntija Mirva Ketola ja ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen, Vahanen Environment Oy:n johtava asiantuntija Teija Kirkkala, ympäristöterveyskeskuksen toimialajohtaja Silja Mäkelä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä ja Hollolan kunnan vesihuoltopäällikkö Riikka Johansson. Tilaisuutta johti Hollolan kunnan ympäristösihteeri Kirsi Järvinen. Yleisön kysymykset olivat tarkkoja, jopa tieteellisiä ja niitä olikin runsaasti.

Yhtä selvää syytä sinileväkukinnalle ei ole. Vähä-Tiilijärven seuraamista ja toimia jatketaan niin pitkään kuin on tarpeen. 

Kuormitus

Kun vesistön tilaa lähdetään selvittämään, on ensimmäisten tutkittavien asioiden listalla ulkoinen kuormitus. Ulkoinen kuormitus Vähä-Tiilijärvellä on vähäistä. Tämä johtuu siitä, että maa- ja metsätaloutta ei alueella ole. Sen sijaan hulevesien, jäähdytysvesien ja rantakiinteistöjen jätevesien mahdolliset vaikutukset on tutkittava. Lisäksi pohjasedimentin laadun tutkiminen katsotaan aiheelliseksi.

Järveen purkautuva pohjavesi saattaa vaikuttaa järven vesitaseeseen ja kerrostuneisuuteen. Normaalisti järveen johdettava pohjavesi vaikuttaa kuitenkin positiivisesti järven veden laatuun.

Alustavien laskelmien mukaan koirien ulosteiden tuottama ravinnekuormitus ei ole merkittävä järvelle.

Järvet ovat olleet niin hyvässä kunnossa, ettei tutkimuksia tai kattavaa tulosanalyysia ole aikaisemmin tehty. Saattaa olla, että tämän kesän ilmiö ei toistu ensi kesänä.

Onnenkoto

Palvelukoti Onnenkoto käyttää jäähdytykseen pohjavettä, joka puretaan Vähä-Tiilijärveen. Vesi johdetaan Salpa-Mattilan vedenottamosta, joka ei tällä hetkellä ole talousvesikäytössä. Vettä ei ole todettu vähähappiseksi ja sen ravinnepitoisuudet (esim. fosfori) ovat vähäisiä. Jäähdytysjärjestelmän vedenkierto on suljettu, joten ulkopuolelta veteen ei pääse vieraita aineita.

Jäähdytyskäytön takia kylmä pohjavesi lämpenee vain muutaman asteen. Tutkittavaksi jää, voisiko järviveden ja jäähdytysveden lämpötilan ero vaikuttaa järven veden kiertoon ja näin kierrättää ravinteita vesimassojen luontaisten kiertojen lisäksi. Lisäksi on tutkittava, millä tavalla purettavan veden määrä vaikuttaa järveen. Nyt lokakuussa Vähä-Tiilijärveen tehdyssä sukelluksessa ei jäähdytysvesien todettu aiheuttaneen eroosiota pohjassa.

Jatkotoimet

Asiantuntijoiden mukaan näytteenotto on hyvä aloittaa talvella ja jatkaa jäiden sulettua. Näytteitä tulisi ottaa kuukausittain koko avovesikauden ajan järven eri syvyyksiltä.

Ranta-asukkaiden jätevesijärjestelmät kartoitetaan ja käydään keskustelua mahdollisista tarpeista liittyä kunnan viemäriverkostoon. Tarvittaessa ympäristönsuojeluviranomainen voi velvoittaa kiinteistön liittymään jätevesiviemäriin.

Vapaa sana

Yleisöltä nousi esiin huoli, että rantakiinteistöjen jätevedet johdettaisiin järveen. Arveltiin myös, että koirien aiheuttama kuormitus olisi suurempi kuin mitä asiantuntijat arvioivat.

Yleisöstä tuli tieto, että Tiilijärvien lähellä on sijainnut vanha kaatopaikka. Sen vaikutusta rehevöitymiseen kyseltiin. Asiaa aletaan selvittää mm. vanhojen ilmakuvien avulla, joita voidaan verrata esimerkiksi valuma-alueiden rajoihin.

Vesialueen osakaskunta on huolissaan siitä, että heitä ei ole kuultu tai otettu tutkimustyöhön mukaan.

Asiantuntijat olivat yksimielisiä siitä, että kyseessä on kokonaisuus, johon liittyy paljon asioita, joiden arvioimiseen tarvitaan tarkempia tutkimustuloksia. Myös tiedottamisen tärkeys nousi esille.

 

Julkaistu: 22.11.2018 08.40