Valtuusto päättää kuntastrategiasta

Avaan valtuuston puheenjohtajan roolista katsoen aluksi hieman valtuustotyöskentelyn keskeisiä periaatteita, koska on hyvä tietää kuinka valtuusto mm. tätä kuntastrategiaa valmistelee ja siitä päättää.

Kuntastrategia on yksi tärkeistä asioista, joista valtuusto päättää viimeisimpänä kuntaorganisaatiossa. Kunnan ylin poliittinen päätösvaltahan kuuluu valtuustolle. Valtuuston kokous on aina arvokas tilaisuus, ja se on osittain julkikuva koko hallinnon toimista ulospäin, median ja kansalaisten suuntaan. Valtuuston kokouskäytännön pitää olla joustavaa, tehokasta ja avointa sekä hyvän käytöksen leimaamaa. Kokoustilanteessa tulee noudattaa hyviä tapoja. Hyvät tavat tuovat arvovaltaa valtuustolle.

Yksi valtuuston keskeisistä tehtävistä on päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista. Valtuuston tulee edistää kuntalaisten suoraa osallistumista kunnan toimintaan ja päätöksentekoon. Valtuuston päätöksenteon tulee olla avointa ja läpinäkyvää. Kuntalaisten osallisuutta voidaan edistää esim. valtuuston kokousten verkkolähetysten käyttöönotolla. Valtuuston kokoukset ovat avoimia tilaisuuksia, joten tervetuloa seuraamaan kokouksia paikan päälle. Valtuuston kokousaikataulu löytyy kunnan internetsivuilta, http://hollola.ktweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek.htm

Valtuutetuilla on oikeus käyttää puhevaltaa valtuuston kokouksissa. Puheenvuorojen sisällön tulee koskea käsiteltävänä olevaa asiaa. Jos valtuutettu puheessaan poikkeaa asiasta, valtuutettua kehotetaan palaamaan asiaan. Suosituksena on, että paikallaan pidetty puheenvuoro voi kestää noin minuutin ja puhujapöntössä pidetty puheenvuoro noin kymmenen minuuttia. Valtuutetuille jaetaan kokousmateriaali sähköisenä hyvissä ajoin ennen valtuuston kokousta. Valtuutettujen tulee ennen kokousta lukea kokousmateriaali tarkoin läpi, olla tarvittaessa yhteydessä luottamushenkilöihin ja viranhaltijoihin, kysymään jos jokin asia jää epäselväksi. Valtuuston toiminnan perusteet löytyvät kunnan uudesta hallintosäännöstä.

Valtuustotyöskentelyn keskeinen osa ovat valtuustoseminaarit, joita pidetään muutamia vuosittain, tarpeen mukaan. Seminaareissa tehdään linjauksia, joiden mukaan viranhaltijat päätösesityksiä valmistelevat. Seminaarit ovat siis keskeinen vaikuttamisen paikka. Uusi valtuusto kokoontuikin pitämään ensimmäistä seminaariaan jo kolme päivää valintansa jälkeen eli 15. kesäkuuta. Tällöin käsittelyssä oli Hollolan kuntastrategia, jonka laatiminen on uuden valtuustomme ensimmäisiä tärkeitä tehtäviä. Kuntalaki painottaa valtuuston roolia kunnan strategisena johtajana, jossa on tärkeää tulevaisuuteen suuntautunut, kunnan toiminnan pitkän tähtäimen tavoitteiden ja päämäärien hahmottaminen ja linjaaminen.

Valtuustoryhmien välinen yhteistyö on keskeinen tekijä sujuvassa päätöksenteossa. Valtuustoryhmien puheenjohtajien rooli on tässä merkittävä. Valtuutettujen on hyvä tutustua toisiinsa yli puoluerajojen sekä luoda tilaisuuksia päästä keskustelemaan ja perehtymään asioihin perusteellisesti ennen päätöksentekoa. Hollolan valtuustolla on hyvän päätöksentekokulttuurin maine, josta meidän on syytä pitää kiinni. Valtuustotyöskentelyn ilmapiiriä, henkeä ja yhteistyön merkitystä ei voi koskaan korostaa liikaa. Tämä edellyttää myös saumatonta yhteistyötä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä. Osoittamalla olevamme yhteistyökykyinen myös maakuntatasolla, luomme edellytyksiä menestyksekkääseen tulevaisuuteen.

1.6.2017 voimaan tulleen uuden kuntalain mukaan valtuusto päättää kuntastrategiassa kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategiaa laadittaessa on otettava huomioon mm. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. On muistettava, että myös kuntalainen on päättäjä. Kuntalaki painottaa valtuuston roolia kunnan strategisena johtajana, jossa on tärkeää tulevaisuuteen suuntautunut, kunnan toiminnan pitkän tähtäimen tavoitteiden ja päämäärien hahmottaminen ja linjaaminen.

Kuntastrategia, tai strategia-sana yleensäkin, on saanut osakseen myös negatiivista arvostelua. On väitetty, että se on vain paperi joka pitää tehdä, kun käsketään eikä sitä kukaan muista kun arkisia päätöksiä ollaan tekemässä. Kuntastrategia on työväline tulevaisuuteen. Voidaan sitä kutsua vaikka suunnitelmaksi tai sopimukseksi jos se paremmalta tuntuu, mutta sisältö ratkaisee. Kunnan pitkäaikainen toimintasuunnitelma olisikin hyvä vaihtoehtoinen ja maalaisjärkinen nimi kuntastrategialle. Käytännössä strategiassa määritellään mistä säästetään, mihin panostetaan, mitä me määrittelemme kunnan asukkaille tärkeiksi asioiksi. Kuntastrategia luo kokonaiskuvan kunnan tilanteesta ja tavoitteista. Siinä arvioidaan uhkia ja mahdollisuuksia, joita kunta mahdollisesti tulee kohtaamaan.

Hollolassa on aiemmin laadittu mm. strateginen yleiskaava, jonka tarpeellisuudesta ja tärkeydestä ei ole epäilystä. Kuntastrategia antaa suuntaviivat myös elinkeinoelämälle. Strategian laadinnassa on kuitenkin oltava rehellinen, olemassa olevat resurssit on huomioitava. Strategiamme tulee sisältää tavoitteet, ja suunnitelmat, joilla niihin päästään. Toteutumisen arviointi ja seuranta on määriteltävä. Olemme hyvässä aikataulussa strategian laadinnan suhteen. Strategian valmistelutyö on aloitettu jo ennen uuden valtuuston käynnistymistä, kuntalaisilta on kysytty mielipiteitä eli pohjatyötä on tehty. Tulemme pysymään aikataulussa ja strategiamme valmistuu vuoden 2018 alkupuoliskolla.

Kuntalaisten osallistuminen strategian suunnitteluun antaa mielestäni uusia näkökulmia sekä kuntalaisille keinon osallistua kunnan tulevaisuuden suunnitteluun. Tarkoitan osallistumisella todellista vaikuttamista ja esim. avoimissa työpajoissa tapahtuvaa suunnittelutyötä. Strategian laadinnassa on mielestäni kaikkein tärkeintä luovuus ja näkemys siitä, mihin yhteiskunta ja Hollolan kunta ovat menossa.

Tehdään strategiasta suunnannäyttäjä, jonka laadinnassa onnistumme, jolloin se toimii loistavana työkaluna kunnan päätöksiä tehtäessä ja toimintaa suunniteltaessa. Mikäli kunnassa ei toteuteta strategisesti suunniteltua toimintamallia, toiminnasta tulee kaoottista ja ns. ”tulipalojen sammuttelua”. Tulipaloja sammutellaan, koska asioihin ei ole osattu varautua ja ongelmat ns. kaatuvat niskaan.

Kannustan lopuksi kaikkia kuntalaisia suhtautumaan tähän kuntastrategian laadintaan asianmukaisesti ja innokkaasti. Tehdään siitä toimiva työkalu niin meille valtuutetuille kuin viranhaltijoille. Se on Hollolan etu.

 

Jarkko Niemi

Hollolan kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Julkaistu: 13.11.2017 15.50