Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut koskevat lapsia, jotka ovat kunnallisessa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.

Jos lapsi on yksityisessä perhepäivähoidossa tai yksityisessä päiväkodissa, yksityinen palveluntuottaja perii asiakasmaksun.

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut vaihtelevat perheen koon, tulojen sekä palvelun tarpeen mukaan. Maksu peritään kuukausimaksuna, kuitenkin enintään yhdeltätoista kuukaudelta toimintavuoden aikana. Heinäkuu on maksuton, jos lapsen hoitosuhde on alkanut ennen edellisen vuoden syyskuun ensimmäistä päivää.

Lapsikohtainen maksu kunnallisessa päivähoidossa on suuruudeltaan 0–288 euroa.

Asiakasmaksun tai palvelusetelin määrittämistä varten perheen on toimitettava selvitys bruttotuloistaan, muutoin palvelusta peritään korkein maksu.

* * * *

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja palvelun tarpeen mukaan.

Maksu määrätään pääsääntöisesti vuoden tulokertymästä (lomarahat huomioidaan). 

Henkilökohtaisen maksuarvion voi käydä laskemassa maksulaskurilla.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016) sekä voimassaoleviin varhaiskasvatuksesta annettuihin lakeihin.

Tulot, joita ei oteta huomioon maksua määrättäessä: Lapsilisä, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaiset etuudet: lapsen hoitotuki, vammaistuki tai eläkettä saavan hoitotuki, kansaneläkelain (568/2007) mukainen lapsikorotus, lasten kotihoidon tuki, asumistuki, ansiotuloa korvaavat kohtuulliset päivärahat tai matka- ja majoituskorvaukset, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut, sotilasavustus, rintamalisä, äitiysavustukset, opintoraha, työllisyysrahaston maksama aikuiskoulutustuki, opintotuen asumislisä, toimeentulotukena maksettavaa toimintaraha ja matkakorvaus, opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset, kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukainen ylläpitokorvaus, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukainen kulukorvaus ja perhehoidon kustannusten korvaukset.
 
Lain momentti on ns. poissulkeva, eli kaikki muut tulot otetaan huomioon maksua määrättäessä. 

Maksupäätöksiä ja laskuja koskevat tiedustelut toimistosihteeriltä.