Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut koskevat lapsia, jotka ovat kunnallisessa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.

Jos lapsi on yksityisessä perhepäivähoidossa tai yksityisessä päiväkodissa, yksityinen palveluntuottaja perii asiakasmaksun.

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut vaihtelevat perheen koon, tulojen sekä varhaiskasvatusajan mukaan. Maksu peritään kuukausimaksuna niiltä kalenterikuukausilta, joina lapsi on hoidossa, kuitenkin enintään yhdeltätoista kuukaudelta toimintavuoden aikana. Heinäkuu on maksuton, jos lapsen hoitosuhde on alkanut viimeistään edellisen vuoden elokuussa.

Lapsikohtainen maksu kunnallisessa päivähoidossa on suuruudeltaan 0–290 euroa.

Asiakasmaksun tai palvelusetelin määrittämistä varten perheen on toimitettava tuloselvitys bruttotuloistaan. Korkein asiakashoitomaksu määrätään, jos tuloselvitystä liitteineen ei ole tehty.

* * * *

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu (päivähoitomaksu) määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja palvelun tarpeen mukaan.

Maksu määrätään pääsääntöisesti vuoden tulokertymästä. 

Henkilökohtaisen päivähoitomaksuarvion voi käydä laskemassa maksulaskurilla.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016) sekä voimassaoleviin varhaiskasvatuksesta annettuihin lakeihin.

Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, Koulutusrahaston maksamaa aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista kulukorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia (tietyin edellytyksin), perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea. Kaikki muut tulot, joita tässä listassa ei mainita, otetaan huomioon.

Maksupäätöksiä ja laskuja koskevat tiedustelut toimistosihteeriltä.