Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut koskevat lapsia, jotka ovat kunnallisessa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.

Jos lapsi on yksityisessä perhepäivähoidossa tai yksityisessä päiväkodissa, yksityinen palveluntuottaja perii asiakasmaksun.

Kunnallisen lapsikohtainen maksu määräytyy perheen koon, tulojen sekä palvelun tarpeen mukaan ja on suuruudeltaan 0–295 euroa. Maksu määrätään pääsääntöisesti vuoden tulokertymästä (lomarahat huomioidaan). Asiakasmaksun tai palvelusetelin määrittämistä varten perheen on toimitettava selvitys bruttotuloistaan, muutoin palvelusta peritään korkein maksu. Henkilökohtaisen maksuarvion voi käydä laskemassa maksulaskurilla.

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa tulotiedot tulee toimittaa hoidon aloitusta seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä.

Palveluseteliasiakkaiden tulee toimittaa tulotiedot ennen hoidon aloitusta.

Lisäksi maksu tarkistetaan kaikilta asiakkailta vuosittain elokuussa, jolloin kaikkien asiakkaiden tulee toimittaa viimeisimmät tulotiedot.

Maksu peritään kuukausimaksuna, kuitenkin enintään yhdeltätoista kuukaudelta toimintavuoden aikana. Heinäkuu on maksuton, jos lapsen hoitosuhde on alkanut ennen edellisen vuoden syyskuun ensimmäistä päivää.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat lakiin.

Tulot, joita ei oteta huomioon maksulaskelmissa:

 • lapsilisä
 • vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaiset etuudet: lapsen hoitotuki, vammaistuki tai eläkettä saavan hoitotuki
 • kansaneläkelain (568/2007) mukainen lapsikorotus
 • lasten kotihoidon tuki
 • asumistuki
 • ansiotuloa korvaavat kohtuulliset päivärahat tai matka- ja majoituskorvaukset
 • tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut
 • sotilasavustus ja rintamalisä
 • äitiysavustukset
 • opintoraha
 • työllisyysrahaston maksama aikuiskoulutustuki
 • opintotuen asumislisä
 • toimeentulotukena maksettavaa toimintaraha ja matkakorvaus
 • opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset
 • kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukainen ylläpitokorvaus
 • julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukainen kulukorvaus
 • perhehoidon kustannusten korvaukset.

Lain momentti on ns. poissulkeva, eli kaikki muut tulot otetaan huomioon maksua määrättäessä. 

Tiedustele maksupäätöksiä ja laskuja toimistosihteeriltä.