Varsaojan valuma-alueen hanke

Hankkeen tavoitteena on veden viivyttäminen ja vesistökuormituksen vähentäminen Herralan Hahmajärveen laskevan Varsaojan valuma-alueella.

Tutustu valmistuneeseen Varsaojan valuma-alueen yleissuunnitelmaan ja siitä tehtyyn tiivistelmään. Lisäksi voit tutustua 29.10.2020 pidetyn yleisötilaisuuden aineistoihin Varsaojan tulvasuojelun yleissuunnitelmasta sekä toimenpiteiden rahoitusmahdollisuuksista.

Varsaoja

Varsaojan valuma-alueen yleissuunnitelma - keinoja veden viivyttämiseksi ja puhdistamiseksi.

Hollolan kunta on käynnistänyt Herralan Hahmajärveen laskevan Varsaojan tulvasuojeluhankkeen, jossa on laadittu yleissuunnitelma veden viivyttämiseksi ja puhdistamiseksi valuma-alueella. Yleissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden tavoitteena on viivyttää vettä ylempänä valuma-alueella, tasata Varsaojan virtaamaa ja hillitä Varsaojan alaosan tulvakorkeuksien nousua. Tavoitteena on Herralan vedenottamon suojaaminen tulvatilanteiden varalta sekä vesistökuormituksen vähentäminen.

Varsinaisten tulvasuojelutoimenpiteiden toteuttajina ovat maanomistajat, osakaskunnat tai muu järjestäytynyt yhteisö, joiden on mahdollista hakea rahoitusta toteutushankkeille.

Varsaojan valuma-alueen yleissuunnitelma

Yleissuunnitelman yhteenveto

Rahoitusta kosteikkojen rakentamiseen ja muille vesienhoitohankkeille

Avustusmäärärahoja on haettavana veden viivyttämisen ja vesistökuormituksen vähentämisen toimenpiteisiin, jotka edistävät esim. Herralan Hahmajärveen laskevan Varsaojan valuma-alueen hanketta.

Kosteikkojen rakentamiseksi maatalouden valumavesien hoitoon on mahdollista hakea ns. ei-tuotannollista investointitukea. Lisätietietoa mm. https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/ei-tuotannolliset-investoinnit/

Vesienhoitohankkeille avustusmäärärahaa jaetaan mm. vesistö- ja valuma-aluekunnostuksiin ja säännöstelyn kehittämiseen tai muutokseen https://www.ely-keskus.fi/avustukset-vesisto-ja-kalataloushankkeisiin

Seuraava valtion harkinnanvaraisten avustusten hakukierros on syksyllä ja siitä tiedot tulevat sivulle www.ely-keskus.fi/rahoitus-ja-avustukset-ymparistovastuualue.

Varsaojan valuma-alueen hankkeen toimenpiteiden toteuttamisen mahdollisia yhteistyötahoja

  •  Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys: Varsaoja ja Hahmajoki kuuluvat Porvoonjoen latvavesiin ja siten Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen Jokitalkkarit -hankkeen piiriin. Jokitalkkarit toimivat monipuolisesti virtavesien kalakantojen hoitoon ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä yhteistyössä vesienomistajien, paikallisten asukkaiden, kalastusalueiden ja eri viranomaisten kanssa. Lisätietoja: http://www.vesi-ilma.fi/index.php/joet Yhteystiedot: Kalataloussuunnittelija Sampo Vainio puh. 050 592 2514 ja Toiminnanjohtaja Juha Niemi puh. 050 571 0335, Sähköpostit etunimi.sukunimi(at)vesi-ilma.fi
     
  • Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö: Edistää myös Hollolan pienempien järvien kunnossapitoa, seurantaa, tutkimusta ja niistä tiedottamista Vesijärvi-ohjelman mukaisesti. Hahmajärvestä löytyy tietoa: http://www.vesijarvi.fi/laheiset-vesistot/hahmajarvi/  Yhteystiedot Ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen, puh. 040 514 8513, Vesistöasiantuntija Mirva Ketola, puh. 044 973 5137 Sähköpostit etunimi.sukunimi(at)vesijarvi.fi tai info(at)vesijarvi.fi.
     
  • KVVY Tutkimus Oy / Etelä-Suomen Salaojakeskus: Maatalousympäristön vesienhallinnan ja –hoidon tehtävät mm. perus- ja paikalliskuivatuksen sekä valuma-aluetason vesienhoidon neuvontaa sis. luonnonmukaisen vesirakentamisen toimenpiteet, ojitusyhteisöjen toiminnan ohjaus (isännöinti, suunnittelu) ja edistämis- ja kehittämishankeyhteistyötä (valuma-alue- ja vesistö- ja elinympäristökunnostukset). Lisätietoja: http://www.etela-suomensalaojakeskus.fi , www.kvvy.fi  Yhteystiedot: Suunnittelija Mikko Ortamala, puh. 044 331 1809, Johtaja Janne Pulkka, puh. 050 553 9554, Sähköpostit etunimi.sukunimi@kvvy.fi

Yleisötilaisuus 29.10.2020

Varsaojan valuma-alueen maanomistajille lähetettiin kutsu 29.10.2020 pidettyyn yleisötilaisuuteen ja yleisesittely hankkeesta. Yleisötilaisuuteen osallistui osin paikanpäälle ja osin Teams-yhteydellä yhteensä 24 maanomistajaa sekä Hämeen ELY-keskuksen, konsulttina toimivan Rambollin ja kunnan ympäristönsuojelun ja vesihuollon edustajia. Tutustu esityksiin yleissuunnitelmasta ja rahoitusmahdollisuuksista:

Linkit yleisötilaisuuden esityksiin:

Varsaoja - Ramboll

Varsaoja - Rahoitusmahdollisuudet 1. ELY-keskus

Varsaoja - Rahoitusmahdollisuudet 2. ELY-keskus

Yleisötilaisuuden ennakkokysymykset ja vastaukset 

Yleissuunnitelmassa on esitetty toimenpiteitä, joiden toteuttamisesta vastaavat maanomistajat, osakaskunnat tai muu järjestäytynyt yhteisö. Toteutuskustannuksiin on mahdollista  hakea rahoitusta sekä tarpeen mukaan myös suunnitteluun. Yleissuunnitelmassa esitetään periaatepiirrokset sekä potentiaaliset kohteet toimenpiteille.

Hankkeella ei ole vaikutusta Heinäsuon pohjavesiin. Tulvasuojelutoimenpiteillä pyritään osaltaan parantamaan Herralan pohjavedenottamon vedenlaatua pintavesivaikutuksilta.

Puhdistamattomia jätevesiä ei saa laskea suoraan Varsaojaan tai muuhunkaan vesistöön. Myös jätevesien huuhtoutuminen tulvan aikana suoraan vesistöön tulee estää. Varsaojaan johdetut puhdistetutkin jätevedet aiheuttavat vesistökuormitusta, mitä voidaan vähentää yleissuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä.  

Valuma-alueen rautatien rummuista tulleet kysymykset on välitetty Väyläviraston ko. radasta vastaavalle isännöitsijälle Rejlersin Ari Knuuttilalle (puh. 0400 416 003). Ennakkokysymysten mukaan Hirvisuolta lähtevän uoman / Kalavanojan ratarumpu padottaa vettä haitallisen paljon ja sille toivottiin korjaustoimenpiteitä. Rataisännöitsijä esittää pidettäväksi toimikunnan/maanomistajien kanssa rummusta katselmuksen, jonka perusteella rataisännöitsijä tekee korjaus- tai uusimisehdotuksen Väylävirastolle.

Kalavanojan syventäminen Vahantsuon kohdalta (turvemaata) voi mahdollisesti lisätä kiintoainekuormitusta, jolloin lähtökohtaisesti ei suositella voimakasta ojauomien perkausta vaan luonnonmukaisempia ratkaisuja. Yleissuunnitelmassa tarkastellaan vielä korkeusaineiston avulla, löytyisikö Vahantsuolle vesiensuojelun ja kuivatuksen turvaavaa ratkaisua. Peltojen kuivatusuomien kunnossapito kuuluu lähtökohtaisesti maanomistajalle.

Hahmajärven veden pinnankorkeutta säätelee pato, jota kautta vesi laskee Hahmajoen kautta Porvoonjokeen. Keskustelujen mukaan pato on keskeisessä roolissa Varsaojan alaosan tulvimisessa ja se tulisi kunnostaa. Padosta vastaava vanha yhteisö on edelleen vastuussa padon ja aikanaan perattujen uomastojen kunnossapidosta. Yhteisö tulisi ”herättää” kutsumalla koolle alueen maanomistajat ja osakaskunnat. Padon kunnostukseen ja sen suunnitteluun voi mahdollisesti saada myös kalataloudellista tukirahoitusta, jos patorakenne muutetaan esim. luonnonmukaiseksi pohjapadoksi, jollon se parantaa myös luontaisen taimenkannan nousua.

 

Lisätietoja:

Yleissuunnitelma: Ramboll elina.heikkala@ramboll.fi

Maataloustukiasiat: Hämeen ELY-keskus minna.kolari@ely-keskus.fi  

Harkinnanvaraiset avustukset ja peruskuivatusavustukset: Hämeen ELY-keskus heini-marja.hulkko@ely-keskus.fi

Hollolan ympäristönsuojelu: markit.likolammi@hollola.fi

Hollolan vesihuoltolaitos: riikka.johansson@hollola.fi

Etelä-Suomen Rataisännöitsijä: ari.knuuttila@rejlers.fi

Lisätietoja:

Yleissuunnitelma: Ramboll elina.heikkala(a)ramboll.fi

Maataloustukiasiat: Hämeen ELY-keskus minna.kolari(a)ely-keskus.fi  

Harkinnanvaraiset avustukset ja peruskuivatusavustukset: Hämeen ELY-keskus heini-marja.hulkko(a)ely-keskus.fi

Hollolan ympäristönsuojelu: Kirsi.M.Jarvinen(a)hollola.fi

Hollolan vesihuoltolaitos: riikka.johansson(a)hollola.fi

Etelä-Suomen Rataisännöitsijä: ari.knuuttila(a)rejlers.fi