Vesihuolto

Kunta vastaa ja kehittää vesihuollosta alueellaan vesihuoltolain mukaisesti sekä päättää kunnan vesihuollon toiminta-alueesta ja maksuista.

Hollolan vesihuoltolaitoksella on kunnan hyväksymä toiminta-alue ja laaja vesi- ja jätevesiverkosto, joilla taataan ihmisille riittävä ja hyvä juomavesi sekä asianmukainen jäteveden käsittely. Kunta on vesihuollon toiminta-alueen hyväksyessään määrittänyt, että ko. alueella kiinteistöjen liittäminen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Vesi- ja jätevesiverkostoja on rakennettu myös alueille, joilla on ollut paljon talousveden laatuongelmia tai terveyden- ja ympäristönsuojelullisista syistä on nähty hyötyä keskitetystä kunnallisesta jätevedenkäsittelystä.

Toiminta-alueen ulkopuolella ns. haja-asutusalueella kiinteistön vesihuolto hoidetaan kiinteistökohtaisesti. Sivun linkeissä on tietoa kaivojen ylläpidosta ja jätevesien käsittelystä haja-asutusalueella.

Toimintaa kehittää Hollolan vesihuoltolaitos ja käytännön hoitaa Lahti Aqua Oy
Hollolan vesihuoltolaitos on kunnan erillinen taseyksikkö. Hollolan vesihuoltolaitos omistaa vedenottamot, talousvesi-, jätevesi- ja hulevesiverkostot sekä Hämeenkosken jätevedenpuhdistamon ja vastaa investointien suunnittelusta, toteutuksesta ja rahoituksesta. Sivun linkeistä löydät Hollolan vesihuoltolaitoksen toimintakertomuksen, vesihuollon kehittämissuunnitelman ja toiminta-alueet.

Hollolan vesihuoltolaitoksen asiakaspalvelusta ja käytännön toiminnasta vastaa Lahti Aqua Oy. Lahti Aqua Oy hoitaa Hollolan vesihuoltolaitoksen asiakkaiden vesihuoltopalvelut, joita ovat verkostoon liittyminen, vedenjakelu, viemäröinti ja jätevedenpuhdistus sekä asiakaspalvelu (sisältäen uudet liittymät, laskutus ja tiedottaminen). Lahti Aqua Oy:n www-sivuilta löytyy asiakaspalvelun yhteystiedot ja paljon lisätietoja esim. vesihuollon hinnastot, yleiset toimitusehdot ja sopimusehdot.

Hollolassa juodaan hyvää vettä ja jätevedet käsitellään tehokkaasti
Hollolan vesihuoltolaitoksen talousvesi on hyvälaatuista pohjavettä, jota on riittävästi saatavissa kunnan laajoista pohjavesivarannoista. Pääosa Hollolan viemäröidyistä jätevesistä käsitellään Lahden Ali-Juhakkalan ja Kariniemen jätevedenpuhdistamoissa. Hämeenkosken alueella on oma jätevedenpuhdistamo. Tarkempaa tietoa talousveden laadusta ja käsittelystä sekä jäteveden puhdistuksesta löydät Lahti Aquan www-sivuilta.

Hollola kehottaa liittymään vesi- ja viemäriverkostoon
Valmiiden verkostojen varsilla on vielä paljon niihin liittymättömiä kiinteistöjä. Hollolan kunta selvittää säännöllisesti liittymättömiä kiinteistöjä. Niille tehdään  ympäristöriskianalyysi, jossa selvitetään sijaitseeko se pohjavesi- ranta- ja/tai tiheästi rakentuneella tilastollisella taajama-alueella. Lisäksi analyysissä havainnoidaan vedenottamot, uimarannat sekä taajamien lievealueet.

Selvitysten ja muun valvonnan pohjalta Hollolan kunnan vesihuoltolaitos sekä ympäristönsuojeluviranomainen lähestyy liittymättömiä kiinteistöjä kirjeitse. 

Mitä ja miten kiinteistön omistajan tulee toimia?
Jos kiinteistösi sijaitsee toiminta-alueella, jonne on jo rakennettu vesi- ja viemäriverkostot, lain mukaan kiinteistö tulee lähtökohtaisesti liittää verkostoon. Liittymisestä sovitaan Lahti Aqua Oy:n kanssa. 

Liittymisestä voi hakea vapautusta tietyin perustein kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Ohjeet vapauksen edellytyksiin ja hakemiseen löytyy sivun linkeistä.

Kiinteistöille lähetettävässä kirjeessä annetaan tarkemmat toimintaohjeet sekä määräaika asioiden edistämiselle. Tarvittaessa viranomainen ottaa käyttöön hallintolain pakkokeinot kiinteistöjen liittämiseksi. 

Miksi verkostoon tulee liittyä?
Laki velvoittaa Hollolan vesihuoltolaitosta huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. Tämä vaikeutuu jos verkostoon ei liity kaikki kiinteistöt. Vesihuolllon kulut katetaan asiakkailta perittävin liittymis- ja käyttömaksutuloin. Tällöin on epätasa-arvoista jo liittyneitä kiinteistöjä kohtaan, että osa jo verkostojen varsilla ja toiminta-alueella sijaitsevista kiinteistöistä ei ole liittynyt ilman myönnettyä vapautusta.