Vesihuolto

Kunta vastaa ja kehittää vesihuollosta alueellaan vesihuoltolain mukaisesti sekä päättää kunnan vesihuollon toiminta-alueesta ja maksuista.

Hollolan vesihuoltolaitoksella on kunnan hyväksymä toiminta-alue ja laaja vesi- ja jätevesiverkosto, joilla taataan ihmisille riittävä ja hyvä juomavesi sekä asianmukainen jäteveden käsittely. Kunta on vesihuollon toiminta-alueen hyväksyessään määrittänyt, että ko. alueella kiinteistöjen liittäminen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Vesi- ja jätevesiverkostoja on rakennettu myös alueille, joilla on ollut paljon talousveden laatuongelmia tai terveyden- ja ympäristönsuojelullisista syistä on nähty hyötyä keskitetystä kunnallisesta jätevedenkäsittelystä. Sivun linkeistä löydät Hollolan vesihuollon kehittämissuunnitelman ja toiminta-alueen.

Hollolan vesihuoltolaitoksen asiakaspalvelusta ja käytännön toiminnasta vastaa Lahti Aqua Oy. Lisätietoja Hollolan vesihuoltolaitoksesta löytyy erilliseltä vesihuoltolaitoksen sivulta. Lahti Aqua Oy:n www-sivuilta löytyy häiriötilanteiden ja asiakaspalvelun yhteystiedot ja paljon lisätietoja esim. veden laatu, vesihuollon hinnastot, yleiset toimitusehdot ja sopimusehdot.

Toiminta-alueen ulkopuolella ns. haja-asutusalueella kiinteistön vesihuolto hoidetaan kiinteistökohtaisesti. Sivun linkeissä on tietoa kaivojen ylläpidosta ja jätevesien käsittelystä haja-asutusalueella.

Hollola kehottaa liittymään vesi- ja viemäriverkostoon

Valmiiden verkostojen varsilla on vielä paljon niihin liittymättömiä kiinteistöjä. Hollolan kunta selvittää säännöllisesti liittymättömiä kiinteistöjä. Niille tehdään ympäristöriskianalyysi, jossa selvitetään sijaitseeko se pohjavesi- ranta- ja/tai tiheästi rakentuneella tilastollisella taajama-alueella. Lisäksi analyysissä havainnoidaan vedenottamot, uimarannat sekä taajamien lievealueet.

Selvitysten ja muun valvonnan pohjalta Hollolan kunnan vesihuoltolaitos sekä ympäristönsuojeluviranomainen lähestyy liittymättömiä kiinteistöjä kirjeitse. 

Miksi verkostoon tulee liittyä?

Laki velvoittaa Hollolan vesihuoltolaitosta huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. Tämä vaikeutuu, jos kaikki kiinteistöt eivät liity verkostoon. Vesihuollon kulut katetaan asiakkailta perittävin liittymis- ja käyttömaksutuloin. Tällöin on epätasa-arvoista jo liittyneitä kiinteistöjä kohtaan, että osa jo verkostojen varsilla ja toiminta-alueella sijaitsevista kiinteistöistä ei ole liittynyt ilman myönnettyä vapautusta.

Mitä ja miten kiinteistön omistajan tulee toimia?

Jos kiinteistösi sijaitsee toiminta-alueella, jonne on jo rakennettu vesi- ja viemäriverkostot, lain mukaan kiinteistö tulee lähtökohtaisesti liittää verkostoon. Liittymisestä sovitaan Lahti Aqua Oy:n kanssa. 

Liittymisestä voi hakea vapautusta tietyin perustein kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Ohjeet vapautuksen edellytyksiin ja hakemiseen löytyy sivun linkeistä.

Kiinteistöille lähetettävässä kirjeessä annetaan tarkemmat toimintaohjeet sekä määräaika asioiden edistämiselle. Tarvittaessa viranomainen ottaa käyttöön hallintolain pakkokeinot kiinteistöjen liittämiseksi. 

Mahdollisuus hakea avustusta ja kotitalousvähennystä vesihuoltoverkostoon liittymisestä

Verotuksesta voi hakea kotitalousvähennystä omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon piha-alueella tehtävistä töistä esim. vesi- ja jätevesijohtojen asennuskustannuksista. Piha-alueella tehtävät työt eivät kuitenkaan oikeuta kotitalousvähennykseen silloin, jos ne tehdään uudisrakentamisen yhteydessä. Sivun linkeistä pääset lisätietoihin kotitalousvähennyksestä.

ARA myöntää avustusta iäkkäille (yli 65-vuotiaille) tai vammaisille henkilöille heidän omistamansa ympärivuotisessa käytössä olevan kodin toimenpiteisiin, jotka parantavat mahdollisuuksia kotona asumiseen. Jätevesiviemäriin liittymistä avustetaan, jos hakija ei saa vapautusta liittymisvelvollisuuteen. Avustusta voidaan myöntää enintään 50 % liittymismaksun kustannuksista, erityisestä syystä 70 %. Lisätietoja ARA:n avustuksesta löytyy sivun linkeistä.