Vesihuolto

Vesihuolto voi olla joko kiinteistökohtaisesti, yksityisesti tai kunnan järjestämänä toteutettua.

Kunta vastaa ja kehittää vesihuoltoa alueellaan vesihuoltolain mukaisesti sekä päättää kunnan vesihuollon toiminta-alueesta ja maksuista.

Hollolan vesihuoltolaitoksella on kunnan hyväksymä toiminta-alue ja laaja vesi- ja jätevesiverkosto, joilla taataan riittävä ja hyvä juomavesi sekä asianmukainen jäteveden käsittely. Kunta on vesihuollon toiminta-alueen hyväksyessään määrittänyt, että ko. alueella kiinteistöjen liittäminen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Vesi- ja jätevesiverkostoja on rakennettu myös alueille, joilla on ollut paljon talousveden laatuongelmia tai terveyden- ja ympäristönsuojelullisista syistä on nähty hyötyä keskitetystä kunnallisesta jätevedenkäsittelystä. Sivun linkeistä löydät Hollolan vesihuollon kehittämissuunnitelman ja toiminta-alueen.

Hollolan vesihuoltolaitoksen asiakaspalvelusta ja käytännön toiminnasta vastaa Lahti Aqua Oy. Lisätietoja Hollolan vesihuoltolaitoksesta löytyy erilliseltä vesihuoltolaitoksen sivulta. Lahti Aqua Oy:n www-sivuilta löytyy häiriötilanteiden ja asiakaspalvelun yhteystiedot ja paljon lisätietoja esim. veden laatu, vesihuollon hinnastot, yleiset toimitusehdot ja sopimusehdot.

Kotivara

Viranomaisten varautumissuosituksen mukaisesti kodeissa tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta poikkeustilanteen sattuessa. Vettä tulee varata kaksi litraa juomavettä vuorokaudessa henkilöä kohden ja sen päälle pesu- ja vessavedet. Sähkökatkon aikana tulee välttää jätevesien valuttamista viemäriin ja etenkin WC:n vetämistä. Pidemmän häiriötilanteen sattuessa ei voi vetää WC-pyttyä, vaan tuunata "kuivakäymälä" kuiviketta sisältävin muovipussein. Kotivarasta lisää tietoa mm. täältä: https://72tuntia.fi/vesi/

Yksityiset talousvesikaivot ja jätevesijärjestelmät

Vesihuoltoverkostojen ulkopuolella kiinteistön omistaja tai haltija vastaa itse omasta talousvesikaivostaan ja jätevesijärjestelmästään. Edes huolella ja taidolla rakennetut kaivot ja jätevesijärjestelmät eivät pärjää ilman säännöllistä huoltoa. Asiantuntija-arvioiden mukaan nykyisissä  talousvesikaivoissa lähes 80 %:lla on puutteita kaivorakenteissa ja 70–80 % jätevesijärjestelmistä tarvitsisi parannustoimenpiteitä. Puutteiden vuoksi talousvesikaivoon voi päästä sade- ja sulamisvesiä, pieneliöitä tai jyrsijöitä, jotka voivat pilata veden laadun. Vastaavasti puutteellisesti käsitellyt jätevedet voivat aiheuttaa hajuongelmia ja ympäristön pilaantumisen riskiä. Kiinteistöomistajien tulisikin säännöllisin väliajoin tarkistaa oman talousvesikaivonsa ja jätevesijärjestelmänsä kunto ja rakenteet sekä tehdä tarvittavat korjaukset.

Hollolassa on havaittu yksityiskaivoissa radonin ja uraanin sekä joillakin alueilla nitraatin, fluoridin ja arseenin talousveden laatuvaatimusten ja tavoitteiden ylittäviä pitoisuuksia. Myös rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat paikoin koholla. Yksityiskaivojen juomaveden hygieeninen laatu tulisi tutkituttaa kolmen vuoden välein ja kemialliset ominaisuudet (esim. rauta, mangaani, kloridi, nitraatti, fluoridi) 5-10 vuoden välein tilanteesta ja olosuhteista riippuen. Porakaivoista on lisäksi suositeltavaa tutkia radon ja uraani. 

Terveydensuojelusta eli Päijät-Hämeen ympäristöterveydestä saa ohjeita veden laadun selvittämiseen ja kaivon kunnostamiseen. 

Sivun linkeissä on tietoa kaivojen ylläpidosta ja jätevesien käsittelystä haja-asutusalueella.

Hollola kehottaa liittymään vesi- ja viemäriverkostoon

Vesihuollon toiminta-alueella, jonne on jo rakennettu vesi- ja viemäriverkostot, kiinteistö tulee lain mukaan lähtökohtaisesti liittää verkostoon. Liittymisestä sovitaan Lahti Aqua Oy:n kanssa. 

Hollolan kunta selvittää säännöllisesti liittymättömiä kiinteistöjä huomioiden mm. pohjavesi-, ranta- ja/tai tiheästi rakentuneet tilastolliset taajama-alueet. Selvitysten ja muun valvonnan pohjalta Hollolan kunnan vesihuoltolaitos sekä ympäristönsuojeluviranomainen lähestyy liittymättömiä kiinteistöjä kirjeitse. 

Liittymisestä voi hakea vapautusta tietyin perustein kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Ohjeet vapautuksen edellytyksiin ja hakemiseen löytyy sivun linkeistä.

Mahdollisuus hakea avustusta ja kotitalousvähennystä 

Verotuksesta voi hakea kotitalousvähennystä omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon piha-alueella tehtävistä töistä esim. vesi- ja jätevesijohtojen asennuskustannuksista tai jätevesijärjestelmän kunnostus- ja rakennustöistä. Piha-alueella tehtävät työt eivät kuitenkaan oikeuta kotitalousvähennykseen silloin, jos ne tehdään uudisrakentamisen yhteydessä. Sivun linkeistä pääset lisätietoihin kotitalousvähennyksestä.

ARA myöntää avustusta iäkkäille (yli 65-vuotiaille) tai vammaisille henkilöille heidän omistamansa ympärivuotisessa käytössä olevan kodin toimenpiteisiin, jotka parantavat mahdollisuuksia kotona asumiseen. Jätevesiviemäriin liittymistä avustetaan, jos hakija ei saa vapautusta liittymisvelvollisuuteen. Avustusta voidaan myöntää enintään 50 % liittymismaksun kustannuksista, erityisestä syystä 70 %. Lisätietoja ARA:n avustuksesta löytyy sivun linkeistä.