Vesihuoltolain vapautukset

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on vesihuoltolain mukaan liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Kunnan ympäristöviranomainen voi tietyin perustein myöntää kiinteistölle vapautuksen vesi- ja/tai viemäriverkostoon liittymisestä. 

Vapautus liittymisvelvollisuudesta myönnetään, jos kaikki alla luetellut edellytykset täyttyvät:

  1. Liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja

  2. vapauttaminen ei vaaranna vesihuoltolaitoksen taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

  3. Lisäksi vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä tulee olla käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttämää talousvettä ja

  4. jätevesiviemäriin liittymisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely tulee voida järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Kiinteistön omistaja hakee vapautusta erillisellä lomakkeella

Haettaessa vapautusta jätevesiviemäriin liittymisestä tulee hakijan antaa tiedot nykyisestä jätevesijärjestelmästä. Tiedot voidaan antaa suoraan hakemuslomakkeella tai erillisellä selvityksellä.

Vapautushakemuslomake ja hakemukseen liitettävä selvitys jätevesijärjestelmästä löytyvät tältä sivulta kohdasta Tulostettavat lomakkeet.

Jos talousvetenä käytetään oman kaivon vettä ja hakija hakee vapautusta vesijohtoon liittymisestä, tulee hänen toimittaa hakemuksen liitteenä tutkimustodistus kaivoveden laadusta. Lisätietoja ja ohjeet näytteenottoon löytyvät tämän sivun linkeistä tai sivulta https://www.hollola.fi/talousvesi

Kaikki vapautuksen edellytykset tulee todennetusti täyttyä, jotta vapautus voidaan myöntää. Vesihuoltolaitoksen vahvistetulla toiminta-alueella ja tilastollisella taajama-alueella sijaitsevalla asuinrakennuksella on lähtökohtaisesti velvollisuus liittyä vesi- ja viemäriverkostoon. Normaalein vesikalustein varustetulle rakennukselle vapautusta ei pääsääntöisesti myönnetä.

Haja-asutusalueella liittymisvelvollisuudesta ovat voimassa seuraavat poikkeukset:

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, jos:

  1. kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä; ja
  2. kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydensuojelulaissa säädetyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä.

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:

  1. kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään; tai
  2. kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.

Muilta osin liittymisvelvollisuus koskee myös haja-asutusalueita, mikäli kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen vahvistetulla toiminta-alueella. Vesihuollosta ja liittymisasioista tarkemmin: https://www.hollola.fi/vesihuolto.

Jätevesien käsittelyä ja johtamista viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla käsitellään ympäristönsuojelulain (527/2014) luvussa 16 sekä ns. hajajätevesiasetuksessa (VNa 157/2017). Lisäksi tulee noudattaa Hollolan kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä (2. LUKU JÄTEVEDET).