Vesihuoltolain vapautukset

Kunnan ympäristöviranomainen voi tietyin perustein myöntää kiinteistölle vapautuksen liittymisestä vesi- ja/tai viemäriverkostoon.

Vesihuoltolaitosten vahvistetulla toiminta-alueella sijaitsevien kiinteistöjen on vesihuoltolain mukaan liityttävä vesijohto- ja jätevesiverkostoon.

Vapautus liittämisvelvollisuudesta myönnetään, jos:

  1. liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
  2. vapauttaminen ei vaaranna vesihuoltolaitoksen taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella
  3. sekä lisäksi vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttämää talousvettä ja
  4. jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Kiinteistön omistaja hakee vapautusta erillisellä lomakkeella. Haettaessa vapautusta jätevesiverkostosta, hakijan tulee täyttää lisäksi selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä. Jos hakija hakee vapautusta vesijohtoverkostosta, tulee hänen toimittaa hakemuksen liitteenä tutkimustodistus kaivoveden laadusta, ellei kyseessä ole ns. kantovedellinen asunto.