Viranhaltijoiden päätösten nähtävilläolo

Viranhaltijapäätökset niihin liitettyine muutoksenhakuohjeineen pidetään nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä kunnan verkkosivuilla