Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen eteneminen vuonna 2018

Kategoria:
Takaisin

Suomen tällä hetkellä suurin tiehanke – Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke edistyi suunnitellusti vuoden 2018 aikana. Hanke jakautuu kolmeen hankeosaan, joita rakennetaan eri projektimallilla. Lahden eteläisen kehätien rakentaminen käynnistyi alkukesästä sekä Hollolan että Lahden päässä ja sisääntuloväylän parantaminen jatkui läpi vuoden.

Vt12 hankealueet

Uudenmaankadulla seitsemän kävelyn ja pyöräilyn siltaa

Uudenmaankadun parannustöihin liittyi olennaisena osana kävelyn ja pyöräilyn väylät ja niihin liittyvät alikulut, joita hankkeessa rakennettiin ja uusittiin yhteensä seitsemän kappaletta: Kyöstilä, Kangasmäki, Orimattilankatu, Aukeankatu, Nikkilä, Patomäki ja Laune. Aukeankadun alikulkukäytävä on vesieristeitä vaille valmis. Talven tulo keskeytti Aukeankadun alittavan Nikkilän alikulkukäytävän ja Uudenmaankadun alittavan Kyöstilän alikulkukäytävän avaamisen jalankukijoille ja pyöräilijöille. Nämä pyritään avaamaan talven aikana. Edellisten lisäksi valmistui Venetsian putkisilta, Launeen risteyssilta ja Hankaankadun risteyssilta.

Uudenmaankadulle ensimmäiset risteyssillat ja nelikaistainen tie

Uudenmaankadulla, Renkomäen ABC:n kohdalla oleva Hankaankadun risteyssilta, oli hankkeen ensimmäinen uusi silta, joka jo alkukesästä valmistui liikenteelle. Vasta myöhäisyksystä valmistui seuraava suurempi silta – Launeen risteyssilta – liikenteelle. Launeen risteysilta ylittää rakenteilla olevan uuden Vt 12 Lahden eteläisen kehätien.

Uudenmaankadun parannuksen päätavoitteena oli ruuhkaisen tien leventäminen nelikaistaiseksi Renkomäen ja Launeen välillä rakentamalla toinen ajorata nykyisen ajoradan itäpuolelle noin 3,2 kilometrin matkalle. Nelikaistainen tie otettiin käyttöön ennen joulua ja kaikissa risteyksissä on liikennevalot lukuun ottamatta Aukeankadun risteystä, jossa työnaikainen kiertoliittymä jää käyttöön vielä talven yli. Aukeankadun risteyksen ja myös Aukeankadun alikulkukäytävän valmistumista on hidastanut ennakoitua laajemmat johtosiirtotyöt.

Uudenmaankadun viimeistelytöitä jatketaan alkukesästä 2019. Silloin valmistuu myös Aukeankadun liikennevaloliittymä ja samalla työaikainen kiertoliittymä puretaan. Kokonaan urakka valmistuu kesäkauden 2019 aikana. Lahden eteläisen sisääntuloväylän urakoitsijana toimii Suomen Maastorakentajat.

Hollolan päähän 6 000 kuutiota betonia ja 75 kilometriä paaluja

Hollolan päässä udeen Vt 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen käynnistyi maaliskuussa työmaateiden tekemisellä ja puuston poistolla. Rakennustyöt käynnistyivät kunnolla huhtikuussa, kun Soramäessä, johon tulee uusi eritasoliittymä, alkoi maanleikkaus ja louhinnat. Suurin osa Hollolan pään uudesta kehätiestä kulkee maastokäytävässä, jossa ei aiemmin ole ollut tietä. Pohjaolosuhteet ja maaston korkeusvaihtelut sekä urakkaosan 17 siltapaikkaa tuovat rakentamiselle haasteita. Tällä osuudella on tiehankkeen pisimmät sillat – Luhdanjoen silta ja Vähäjoen ylikulkusilta.

Työt ovat käynnissä koko hankeosalla, ja rakentaminen on aikataulussa. Maaleikkauksista, louhinnoista ja louhepenkereistä on tehty yli kaksi kolmasosaa. Vuoden loppupuolella on valettu Hollolan pään hankeosan ensimmäinen sillan kansi Okeroisissa, lisäksi siltaperustuksia on rakenteilla useille silloille. Korkein siltapilari on yli 25 metrissä. Betoniautot ovat vierailleet työmaalla ahkeraasti, sillä betonia on valettu yli 6000 kuutiota. Pohjanvahvistustyöt ovat loppusuoralla paalutusten osalta. Jopa yli 65 metrin syvyydessä oleva kantava pohjamaa on ollut haasteellista, ja teräsbetonipaaluja onkin lyöty jo yli 75 kilometriä. Myös iso osa siltojen suurpaalutuksista on valmistunut.

Vuoden aikana työt ovat käynnistyneet Soramäen eritasoliittymän lisäksi Tikkakallion, Patiokallion, Vähäjoen ja Luhdanjoen siltojen kohdalla sekä Okeroisten eritasoliittymän kohdalla. Hankeosan ensimmäiset korjattava sillat, Pässinportin ja Ahertajantien sillat Soramäessä valmistuivat elokuussa.

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen Lahden pää

Allianssimallilla toteutettava uuden kehätien Lahden pää on hankekokonaisuuden teknisesti vaativin ja kustannuksiltaan merkittävin hankeosa, johon sisältyy muun muassa kolme eritasoliittymiä, kaksi maantietunnelia ja useita siltakohteita. Tämän osuuden rakentamista edelsi kehitysvaihe, jonka aikana tehtiin joitain valmistelevia töitä. Itse rakentaminen käynnistyi Skanska Infra Oy:n ja Pöyry Finland Oy:n muodostaman VALTARI-allianssin toimesta kunnolla kesäkuussa. Hankeosassa tietä rakennetaan Metsä-Hennalan kohdalta itään valtatielle 4 Kujalan eritasoliittymään.

Liipolan tunnelin rakentaminen käynnistyi

Maaliskuussa aloitettiin Liipolassa valmistelut tunnelin rakentamista varten muun muassa työmaan aitaamisella ja työmaatien rakentamisella. Liipolan tunneli  kulkee molemmissa päissä kallion sisällä ja keskiosa katetaan betonilla. Huhtikuussa aloitettiin ensimmäisen tutkimustunnelin avolouhinta ja toukokuussa avolouhinta toisella tutkimustunnelilla, myös työmaatiellä louhittiin. Samalla rakennettiin alikulkuputkia Jyrkänkadulta Nikkilään johtavalle ulkoilureitille sekä työmaatien alle. Aloitettujen töiden myötä ulkoilureitit Liipolan metsässä muuttuivat kevään aikana.

Kesän kynnyksellä Liipolan tunnelin työmaalle saapui myös ensimmäinen neljästä porajumboista ja päästiin aloittamaan tunnelilouhinta. Kesäkuussa aloitettiin Liipolan tunnelin itäisen suuaukon avolouhinta ja loppukesästä suuaukon kohdalla käynnistyi kiviaineiksen murskaus. Murskattu kiviaines käytetään uuden kehätien rakentamiseen.

Elokuussa käynnistyivät tunnelin louhintaräjäytykset Jyrkänkadun alla. Liipolan kalliotunneleista on vuoden 2018 päättyessä louhittu yhteensä noin 40%. Valmistuessaan, molemmille ajosuunnille on omat tunnelit jotka ovat 1000 metriä pitkät.

Kesän aikana työt käynnistyivät – kulkuyhteydet Launeen koululle tärkeät

Kesää edelsi valmistelevat työt ja esimerkiksi Patomäessä tehtiin koekaivantoa ja meluvallia ja Hartwallin vesijohdon siirtotyöt olivat käynnissä. Kesäkuun alusta siirryttiin hankkeen toteutusvaiheeseen uuden kehätien Lahden pään rakentamisessa. Ajokatu sekä Patomäentien suljettiin rakennustöiden vuoksi ja  Orvokkitien rakentaminen käynnistyi. Kujalan tulevassa eritasoliittymässä työt käynnistyivät paalutusten ja louherakenteiden teon myötä. Kesäkuussa purettiin myös Launeen ylikulkusilta ja uuden sillan rakentaminen Ajokadun kohdalle käynnistyi. Heinäkuussa Luhdantaustankadun ja Apilakadun liikenne katkaistiin tietyömaan kohdalta ja elokuussa aloitettiin louhinta valtatien 4 varrella ja Orvokkitie valmistui liikenteelle.

Launeen koulu on pitkälti työmaan ympäröimä, ja kulku sinne tuli varmistaa. Projektissa panostettiin etenkin kävleyn ja pyöräilyn väyliin ja kouluun kulkua helpottamaan rakennettiin työnaikainen alikulkutunneli rakennettavan kehätien ali. Launeen koulun lukuvuosi saatiin liikennejärjestelyiltään hyvin käyntiin.

Joenuomaa siirrettiin ja liikennejärjestelyt ulottuivat valtatielle 4

Elokuussa käynnistyi erikoisempi toimenpide, kun Porvoonjoen uomaa ryhdyttiin siirtämään tulevan Nikulan eritasoliittymän kohdalla. Marraskuun alussa joki oli siirretty niin, että se kulkee tulevan Ali-Juhakkalan sillan alitse. Ali-Juhakkalan sillan paalutukset käynnistyivät lokakuussa.

Syyskuussa paalutukset käynnistyivät Patomäen tunnelin kohdalla. Patomäen tunnelista tulee valmistuessaan 400 metriä pitkä ja se sijaitsee tulevalla kehätiellä Nikulan ja Launeen välillä. Patomäen tunneli on betonitunneli, joka rakennetaan vähentämään kehätieliikenteestä syntyvää melua. Tunnelin päissä melusuojasta jatketaan mm. meluvalleilla.

Syksy jatkui lokakuussa tehdyillä uusilla liikennejärjestelyillä valtatien 4 varrelle. Kujalaan rakennetaan uusi eritasoliittymä ja valtatietä ylittämään rakennetaan kaksi uutta siltaa. Kun toisen sillan telineiden rakentaminen käynnistyi, valtatielle 4 asennettiin korkeusrajoittimet ja yli 4,4 metriä korkeat erikoiskuljetukset ohjattiin kiertotielle. Valmistuessaan siltojen alikulkukorkeus tulee olemaan 5,2 metriä.

Loppuvuodesta valettiin vielä kaksi siltaa – Ajokadun silta ja Huovilan risteyssilta. Ajokadun silta saadaan valmiiksi liikenteelle ennen joulua 2018. Kahden muun sillan paalutus ja pohjanvahvistustyöt ovat myös käynnistyneet loppuvuodesta. Kyseessä on Kujalan eritasoliittymän toinen risteyssilta ja Kukonkosken silta Nikulan eritasoliittymän kohdalla.

Vaiheikas vuosi

”Työt ovat vuoden alkupuolella käynnistyneet koko uuden kehätien linjalla ja tärkeitä paalumerkkejä, kuten Uudenmaankadun valmistuminen nelikaistaiseksi, monen sillan valmistuminen, tunnelilouhintojen eteneminen suunnitellusti ja onnistuneesti, sekä erittäin mittavat paalutukset Hollolan päässä ovat edenneet aikataulussa ja budjetissa. Erityisesti mieltä lämmitti Ajokadun ja Launeen kohdan kävelyn ja pyöräilyn yhteyksien valmistuminen ennen joulua,” kertoo projektijohtaja Janne Wikström Liikennevirastosta.

”Olemme myös pyrkineet kertomaan töiden etenemisestä erittäin aktiivisesti, jotta tavoittaisimme mahdollisimman monta tienkulkijaa ja lähiasukasta.”

Talven tulo ei merkittävästi hidasta uuden kehätien rakentamista, vaan siltoja, maatöitä, louhintoja ja tunneleita tehdään läpi talven. Uudenmaankadun työt jatkuvat vasta alkukesästä ilman taas lämmettyä.

Liikennevirasto 20.12.2018

Kuvia:

Seuraa hanketta:

www.liikennevirasto.fi/vt12letke

www.facebook.com/vt12letke

www.twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Julkaistu: 21.12.2018 14.15