Ympäristölupa, ilmoitusmenettely ja rekisteröinti

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan sovelletaan ympäristölupa-, yleistä ilmoitus- tai rekisteröintimenettelyä.

Ympäristönsuojelulaissa määritellään, mitä menettelyä sovelletaan. Tietyille ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristölupa. Ympäristöluvassa voidaan antaa määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Ympäristölupaviranomainen tiedottaa hakemuksesta kuulutuksella ja pyytää tarvittavat lausunnot muilta viranomaisilta. Asianosaiset saavat tehdä muistutuksia ja hankkeen vaikutusalueen asukkaat voivat esittää asiasta mielipiteensä. Kuultuaan lausunnoista ja muistutuksista hakijaa lupaviranomainen tekee asiassa päätöksen. Lupapäätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ja tämän päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos se myöntää valitusluvan.

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on 1.2.2019 voimaan tullut ympäristölupamenettelyn kaltainen mutta hieman kevennetty menettely, joka koskee tiettyjä ympäristövaikutuksiltaan vähäisempiä toimintoja. Toiminnan ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulain 115 a §:ssä ja ilmoituksenvaraiset toiminnat on lueteltu lain liitteessä 4. Yleisessä ilmoitusmenettelyssä viranomainen antaa valituskelpoisen päätöksen toiminnanharjoittajan jättämän ilmoituksen tietojen perusteella. Ilmoitettavat tiedot vastaavat pääpiirteissään ympäristölupahakemuksessa vaadittavia tietoja.

Kaikkeen ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan ei tarvita ympäristölupaa tai sovelleta yleistä ilmoitusmenettelyä, vaan osa toiminnoista rekisteröidään valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Rekisteröitäviä toimintoja ovat ympäristönsuojelulain liitteessä 2 mainitut toiminnot tietyin ehdoin. Ympäristönsuojelulain 30 §:n mukaan liitteen 2 mukaiselle toiminnalle tarvitaan ympäristölupa esimerkiksi silloin, kun toiminta sijoittuu tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle. Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä.  Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on rekisteröitävä toiminta ympäristönsuojelulaissa säädetyssä määräajassa. Toiminta voidaan aloittaa, kun se on rekisteröity. Viranomaisen tulee ilmoittaa toiminnan rekisteröinnistä viipymättä toiminnanharjoittajalle.

Ympäristölupaa, yleisen ilmoitusmenettelyn mukaista ilmoitusta tai rekisteröintiä ei tarvita lyhytaikaisiin, koeluonteisiin toimiin, joiden tarkoituksena on esimerkiksi kokeilla uutta tekniikkaa.

Hakemus toimitetaan kirjaamoon.