Ympäristölupahakemus Destia Oy maankaatopaikka, Utulan kylä, Kunttala, Koskimyllyntie 242

Kategoria:
Takaisin

Kuulutus

ASIA: Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen ympäristölupahakemus alle 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle mitoitetulle maankaatopaikalle sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa (YSL 199 §)

HAKIJA: Destia Oy, Länsi-Suomi, Teollisuustie 27 (PL 27), 33961 PIRKKALA

LAITOS JA SEN SIJAINTI: Hollolan kunta, Utulan kylä, kiinteistöt 98-452-3-63 (Kunttala) ja 98-452-1-20 (Tervala), Koskimyllyntie 242

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Ympäristölupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi. Alue ei sijaitse pohjavesialueella. Lupaa haetaan alle 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle mitoitetulle maankaatopaikalle. Läjitettävä materiaali on rakentamisessa syntynyttä puhdasta maa- ja kiviainesta. Suunnitelma-alueen kokonaispinta-ala on 2,4 ha, josta kiinteistölle Kunttala sijoittuu 1,0 ha ja kiinteistölle Tervala 1,4 ha. Alueen laskennallinen kokonaistäyttötilavuus on 65 000 m3ktr, eli läjitettävän maa-aineksen kokonaismäärä on arviolta 115 000-120 000 tonnia. Destia Oy hakee ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa lupamääräysten mukainen toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Alueelle kuljetetaan ja loppusijoitetaan maarakentamisessa syntyvää hyödyntämiskelvotonta puhdasta maa-ainesta: hiekkaa, soraa, moreenia ja kiviä sekä savea, hiesua ja hietaa. Maa-ainesten puhtauden kriteerinä ovat maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaiset alemmat ohjearvot. Toiminta suunnitelma-alueella painottuu kesään, jolloin maarakentamisen määrä on suurimmillaan. Toimintaa voi kuitenkin olla ympäri vuoden. Rakennushankkeiden yhteydessä maata tuodaan alueelle mahdollisesti useita kuormia päivässä. Maan vastaanottoa ja konetöitä tehdään maanantaista perjantaihin klo 6-22, vastaanoton painottuessa kuitenkin klo 6-18 väliseen aikaan. Maankaatopaikan alue jälkihoidetaan niin, että siitä tulee ympäröivään maisemaan sulautuva.

Hakemus sisältää kuvauksen toiminnasta, sen aiheuttamista mahdollisista ympäristövaikutuksista sekä näiden vähentämistä koskevista toimenpiteistä.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO: Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä kuulutusaikana Hollolan kunnan Yhteispalvelupiste Piipahluksessa, os. Virastotie 3, Hollola (avoinna ma klo 9-17, ti–to 9-16, pe 9-15).

KUULUTUSAIKA: Tämä kuulutus pidetään Hollolan kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla 2.5.2017–1.6.2017

MUISTUTUKSEN TEKOON OIKEUTETUT: Hakemuksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksessa esitetty toiminta saattaa koskea, tilaisuus muistutusten tekemiseen. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

MENETTELY: Muistutukset ja mielipiteet on tehtävä kirjallisena. Ne osoitetaan Hollolan valvontajaostolle ja toimitetaan viimeistään 1.6.2017 osoitteella: Hollolan valvontajaosto PL 66 (Virastotie 3) 15871 Hollola tai sähköpostilla kirjaamo@hollola.fi.

LISÄTIETOJA: ympäristönsuojelutarkastaja Lotta Kölli, p. 044 780 1439

Hollolassa 28.4.2017  Valvontajaosto

Julkaistu: 02.05.2017 00.01